Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница3/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

1.IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMIDU Sociālo Zinātņu fakultātē ir iespēja apgūt akadēmisko studiju programmu “Ekonomika” ar bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz līguma pamata. No 2004.gada reflektanti pilna laika studijām tiek ieskaitīti programmā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un literatūrā, pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE: matemātikā, nepilna laika studijām – atestātu konkurss (matemātikā). DU piedāvā iespēju kārtot centralizētos eksāmenus tiem vidusskolas absolventiem, kuri tos nav kārtojuši.


2.STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRAStudiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumiem par bakalaura akadēmisko programmu struktūru“, “Noteikumiem par Valsts akadēmiskās izglītības akadēmiskās izglītības standartu” – Ministru kabineta noteikumiem Nr.2, Rīga, 2002.g. 3.janvārī.

Četrgadīgās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” kopapjoms pašlaik ir 160 KP. No minētā apjoma 6 KP ir studiju prakse, 12 KP nodrošina bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, bet 142 KP veido teorētiskie un praktiskie A, B, C daļu kursi. Trīsgadīgās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” kopapjoms būs 120 KP – 6 KP prakse, 10 KP - bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, A daļa – 75 KP, B daļa – 37 KP, C daļa – 8 KP.

Pašnovērtējuma periodā, 1999.gadu salīdzinot ar 2005. gadu, izmaiņas studiju programmā skārušas obligāto un brīvās izvēles kursu proporcijas sakarā ar pārēju uz modeli “trīs + divi”. Obligātās daļas (A) apjoms bakalaura programmā samazinājies no 93 līdz 75 KP (-18 KP), taču proporcionāli to īpatsvars praktiski palicis nemainīgs (četrgadīgajai bakalaura studiju programmai ir 57%, trīsgadīgajai – 62%). Par 5% ir samazinājies B daļas kursu īpatsvars, kas dod iespējas studentiem apgūt pamatstudiju kursus mācību zinātniskajā darbībā, iegūt akadēmisko izglītību ar ievirzi ekonomikā, veidoties par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt praktisku darbību. Brīvās izvēles daļas (C) kursu apjoms un īpatsvars nav būtiski mainījies, saglabājot studiju kursus, kas kopumā nodrošina zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanos, sagatavojot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

3.1.1.tabula

Četrgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām


Kritēriji

Standarta prasības

(kredītpunkti)

Bakalaura programma “Ekonomika”

(kredītpunkti)

Kopējais studiju programmas apjoms,

tai skaitā:

120 līdz 160

160

Obligātā daļa (A)

ne mazāk kā 50

91

Obligātās izvēles daļa (B)

ne mazāk kā 20

57

Brīvās izvēles daļa (C)

nav normēta

12

Bakalaura darbs

ne mazāk kā 10

12


3.1.2.tabula

Trīsgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām


Kritēriji

Standarta prasības

(kredītpunkti)

Bakalaura programma “Ekonomika”

(kredītpunkti)

Kopējais studiju programmas apjoms,

tai skaitā:

120

120

Obligātā daļa (A)

ne mazāk kā 50

75

Obligātās izvēles daļa (B)

ne mazāk kā 20

37

Brīvās izvēles daļa (C)

nav normēta

8

Bakalaura darbs

ne mazāk kā 10

10


Obligātie studiju kursi (A) – 91 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura studiju programmu “Ekonomika”, šie kursi veidos 75 KP): Ievads ekonomikā; makroekonomika; mikroekonomika; augstākā matemātika; tautsaimniecības vēsture; ekonomikas teoriju vēsture; uzņēmējdarbība LR; statistika ekonomikā; informātika (ievadkurss); lietišķo programmu paketes; grāmatvedība; menedžmenta pamati; mārketinga pamati; informācijas sistēmas un datortīkli; starptautiskā ekonomika; 2 studiju darbi; mācību prakse; bakalaura darbs .

Obligātās daļas struktūra un apjoms atbilst analoģiskām programmām Latvijas universitātēs, kā arī prasībām, kuras tiek izvirzītas ekonomikas bakalauru programmām Eiropas Savienības valstu universitātēs.

A daļas studiju kursi sniedz studējošo zināšanu pamatbāzi un nodrošina B un C daļu kursu kvalitatīvu apguvi.

Izvēles studiju kursi (B) – 57 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura studiju programmu “Ekonomika” šie kursi veidos 37 KP): Socioloģija; demogrāfija; svešvaloda; lietišķā socioloģija; apdrošināšanas pamati; uzņēmuma finanses; praktiskais mārketings; prečzinību pamati; ekonomiskā ģeogrāfija; lietišķā matemātika; personālvadība; firmas ekonomika; reģionālā ekonomika; darba tiesības; banku darbība.

Brīvās izvēles studiju kursi (C) – 12 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura studiju programmu “Ekonomika”, šie kursi veidos 8 KP): Pasaules kultūras vēsture; reliģiju vēsture; Latvijas kultūras vēsture; tiesību pamati; psiholoģijas pamati; personības psiholoģija; sociālā psiholoģija; ētika; estētika; loģika; politoloģija; filozofijas pamati.

Šīs daļas mērķis ir veicināt studentu izglītotības un kultūras līmeni, paplašināt viņu redzesloku.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika” nodrošina akadēmiskās izglītības saturu, tās izpilde ļauj iegūt akadēmisko bakalaura grādu un dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. Programmas izveidē ievērots DU akadēmisko bakalaura programmu nolikums, kas apstiprināts DU Senātā.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница