Augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеAugstākās izglītības iestādes nosaukums
страница1/54
Дата15.10.2012
Размер3.46 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centram

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĒŠANAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Radiogrāfija


Studiju programmas kods


42722


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika klātienes studijās

160 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi


Vidējā vai vidējā speciālā izglītība

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā; Radiogrāfera kvalifikācija 2269 11


Vieta, kurā īsteno studiju programmu

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte,

Šarlotes iela 1a, Rīga, LV-1001


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus


Elita Rutka, lektore


LU Medicīnas Fakultātes dekāne

Prof. Ingrīda Rumba Rozenfelde

Profesionālās bakalaura studiju programmas Radiogrāfers direktore


Elita Rutka, lektore


SATURS
Lpp.

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

4

Studiju programmas licences kopija

5

Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

6

Vienošanās līgums starp Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti par

studentu pārņemšanu

8

Titullapa

9

Studiju programmas anotācija

11

1. Profesionālā bakalaura studiju programmas radiogrāfijā vispārējs raksturojums

12

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

13

3. Programmas atbilstība Profesionālās augstākās izglītības standartam un radiogrāfera

profesijas standartam

15

4. Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas studiju programmām

17

4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar citām ES studiju programmām: Karolinskas augstskolas, Maltas Universitātes un Bredfordas Universitātes bakalaura radiogrāfijā izglītības programmām

18

5. Studiju programmas organizācija un pēctecības nodrošinājums

19

6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

20

7. Imatrikulācijas nosacījumi

26

8. Studiju programmas praktiskā realizācija

26

9. Vērtēšanas sistēma

27

10. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas

28

11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

29

12. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti, projektu vadība

29

13. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums

34

14. Ārējie sakari

34

15. Studiju programmas attīstības plāns

35

16. Studiju programmas SVID analīze

36

Studiju plāns

38

1.pielikums Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

47

2.pielikums Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki

127

Mācībspēku saraksts

128

Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi (CV)

133

3.pielikums Studējošo aptauju materiāli, studējošo un absolventu anketu paraugi

233

4.pielikums Prakses līgumi

245

5.pielikums Prakses nolikums

253

6.pielikums Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

259

Bibliotēkas resursi

262

Datorklases un to resursi
7.pielikums Metodiskie norādījumi kā izstrādāt diplomdarbu

274

8. pielikums Diploma parauga pielikums

295

9.pielikums ES studiju programmas (studiju plāni), ar kurām veikta

salīdzināšana

302

10.pielikums Eiropas augstskolu atzinums par radiogrāfera studiju programmu

315

11.pielikums Eiropas radiogrāferu un tehniķu asociācijas rekomendācijas

324

12.pielikums Radiogrāfera profesijas standarts

327

13.pielikums Zinātniskās publikācijas

332

14.pielikums Nodomu protokols par augstākās izglītības ieguves turpināšanas iespējām

338

15. pielikums. ERAF projekts Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana

341Studiju programmas
„Radiogrāfija”licences kopijaSenāta lēmums

par studiju programmas apstiprināšanu
Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā

Vienošanās

starp Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko Universitāti


Rīgā 2010. gada _________


Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) rektora Mārča Auziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un Rīgas tehniskā universitāte (turpmāk – RTU) rektora Ivara Knēta personā, kura rīkojas saskaņā ar RTU Satversmi, no otras puses, noslēdz vienošanos par sekojošo:


 1. Gadījumā, ja tiks pārtraukta LU profesionālā bakalaura programmas ”Radiogrāfija” realizācija profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā iegūšanai, RTU apņemas šīs studiju programmas studējošiem nodrošināt iespējas turpināt studijas RTU bakalaura studiju programmā ”Medicīnas inženierija un fizika”.
 1. Studiju pārņemšana tiek nodrošināta ar šādiem nosacījumiem:


2.1.LU un RTU informē augstāk minētās studiju programmas studējošos par šīs vienošanās nosacījumiem;

2.2.LU nepārņem RTU un RTU nepārņem LU saistības pret attiecīgo studiju programmas studējošiem;

2.3.LU studējošiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc saskaņošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus;

2.4.LU studējošo imatrikulācija RTU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana studiju programmā notiek atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.

 1. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

 2. Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.

 3. Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc LU vai RTU iniciatīvas.

 4. Visi strīdi starp LU un RTU izšķirami sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, tad strīdi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 5. Vienošanos paraksta:Latvijas Universitāte Rīgas Tehniskā Universitāte

Reģ.nr. 3341000218 Reģ.nr. 3341000709

Raiņa bulv.19 Kaļķu ielā 1

Rīgā Rīgā

LV – 1586 LV – 1658


___________________ ___________________

Rektors M.Auziņš Rektors I.Knēts


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

radiogrāfijA” (kods 42722)

PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA GRĀDA RADIOGRĀFIJĀ

UN radiogrāfERA (kods 2269 11) KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI


Programme of Professional Bachelor Degree in Radiography for receiving the qualification „Radiographer”


Programmas direktore:

Elita RutkaAPSTIPRINĀTA


LU Medicīnas fakultātes

Studiju programmu

padomes sēdē ­­­­­ ._ ._ ___

protokola Nr. __ __

padomes priekšsēdētāja

I.Rumba-Rozenfelde


APSTIPRINĀTA


LU Medicīnas fakultātes

Domes sēdē _.__ ._ __

protokola Nr. __ __

Domes priekšsēdētājs

A.Vīksna


APSTIPRINĀTA


LU Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas

sēdē ..........

lēmuma Nr.......

Priekšsēdētājs

J.Krūmiņš


APSTIPRINĀTA


LU Senāta sēdē

...........

lēmuma Nr.......

Senāta priekšsēdētājs

J. Rozenvalds
Studiju programmas anotācija

Studiju programmas anotācijaOtrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” (kods 42722, licences nr. 04047-81) ir unikāla, vienīgā Latvijā, kas pēc Eiropas Radiogrāferu profesionālo asociāciju federācijas nosacījuma par radiogrāferu izglītības līmeņu harmonizāciju Eiropā, sagatavo speciālistus ar bakalaura grādu, kas atbilst Latvijas un Eiropas darba tirgum un rada brīvu pārvietošanās iespēju, iekļaujoties salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā.

Radioloģija ir viena no medicīnas nozarēm, kas pēdējo gadu laikā strauji attīstījusies, iekārtas un metodes ir kļuvušas digitālas un ļoti sarežģītas, tāpēc darba tirgum nepieciešami jauni zinoši, profesionāli sagatavoti speciālisti, kuri spētu patstāvīgi strādāt, izmantojot studiju programmā iegūtās zināšanas un prasmes, kuru kvalifikācija atbilst 5. līmeņa profesijas standarta „Radiogrāfers” prasībām. Bakalaura studiju programma „Radiogrāfija” nodrošina nepieciešamo profesionālo kompetenci, līdzvērtīgu Eiropas izglītības līmenim.

Programmas realizācija ir paredzēta LU medicīnas akadēmisko studiju un pētniecības vidē, kādu nodrošina Latvijas Universitāte, un klīniskajā vidē, kādu nodrošina Latvijas ārstniecības iestāžu diagnostiskās radioloģijas institūti, centri un nodaļas.

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma radiogrāfijā veidota saskaņā ar :


 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ( 07.09.2005);

 2. LR likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (stājas spēkā 20.07.2011);

 3. LR Profesionālās izglītības likumu (10.06.1999);

 4. LR likumu "Grozījumi Augstskolu likumā” (14.07. 2011);

 5. 20.11.2001. MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar grozījumiem 29.05.2007. MK noteikumiem Nr.348

 6. LR Ārstniecības likumu (12.06.1997);

 7. 24.03. 2009 MK noteikumiem Nr.268 „Par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”;

 8. 06.06. 2006. MK noteikumiem Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām";

 9. LR likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" ar grozījumiem (16.11.2011);

 10. Profesijas standartu „Radiogrāfers”;


Studiju programmas saturs ir pozitīvi novērtēts Latvijas Radiologu asistentu asociācijā un Latvijas Radiologu asociācijā un Eiropas Radiograferu asociāciju federācijā, tas ir atbilstošs profesionālo bakalaura studiju programmu prasībām un pamatā veidojas no profesionālās specializācijas un rentgenoloģijas un radioloģijas apakšnozares teorētiskajiem studiju kursiem, kas ļauj studentiem apgūt praktiskā darba veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Programmas darba apjoma procentuālo sadalījumu veido: prakses – 16 %, rentgenoloģijas un radioloģijas apakšnozares profesionālās specializācijas kursi – 41 %, bet vispārizglītojošie un medicīnas nozares studiju kursi - 43%.

Studiju programmas apjoms ir 160 KP (240 ECTS), no kuriem vispārizglītojošie kursi 20 KP (30 ECTS), nozares teorētisko pamatu kursā iekļauti 36 KP (54 ECTS), profesionālai specializācijai paredzēti 60 KP (90 ECTS), brīvās izvēles kursi 6 KP (9 ECTS) apjomā, prakse 26 KP (39 ECTS), bet diplomdarba izstrādei 12 KP (18 ECTS).

Studējošie iegūst zināšanas profesijas specializētajos studiju kursos, praktiskās iemaņas nostiprina mācību praksē, izstrādā diplomdarbu un to aizstāv. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi pilna laika klātienes studijām. Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts pofesionālā bakalaura grāds radiogrāfijā un 5.līmeņa radiogrāfera profesionālā kvalifikācija. Studiju programmas absolventiem ir tiesības stāties maģistratūrā jebkurā Eiropas Savienības universitātē.

 1. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmas radiogrāfijā vispārējais raksturojums

Studiju programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multi profesionālus speciālistus radioloģijā, darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām, ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā, staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā, atbilstoši otrā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartam un radiogrāfera profesijas standartam, nodrošinot studējošo personības attīstību un iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, un, ja nepieciešams, turpinot studijas profesionālajās maģistra studiju programmās.


Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

 1. nodrošināt radiogrāfera darbā nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši radiologa asistenta un radiogrāfera profesijas standartiem;

 2. attīstīt praktiskās iemaņas radiogrāfijas metožu praktiskai lietošanai;

 3. attīstīt praktiskās iemaņas attēla ieguvē, digitālā apstrādē, arhīva izveidē un uzturēšanā, izmeklējuma kvalitātes nodrošinājumā;

 4. nodrošināt profesionālo iemaņu un akadēmisko zināšanu izmantošanu praksē studiju laikā;

 5. attīstīt organizatoriska, administratīva un pedagoģiska darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas un precizitāti normatīvo aktu pielietošanā;

 6. attīstīt studentos augstu profesionālo mediķa ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;

 7. radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurentspējīgu, augsti kvalificētu radiogrāfijas speciālistu sagatavošanai;

 8. nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz mainīgo ekonomisko situāciju.


Plānotais rezultāts

Pēc sekmīgi pabeigtas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas students ir sagatavots kā radiogrāfijas nozares speciālists – radiogrāfers, kuram ir:

zināšanas un prasmes:

 1. profesionāli pielietot mūsdienīgas radiogrāfijas metodes (RTG, DT, MR, US), atbilstoši klīniskajai situācijai izvēlēties piemērotus izmeklējumu protokolus, nodrošinot maksimāli kvalitatīvu izmeklējuma rezultātu ar minimālu apstarojuma dozu pacientam;

 2. interpretēt un analizēt digitāli iegūto attēlu, veikt attēla pēcapstrādi, digitālu arhīva izveidi, uzturēšanu, saskaņā ar attēla aprites kārtību;

 3. pielietot zināšanas un prasmes pacienta aprūpē radioloģijā, neatliekamās palīdzības sniegšanā, izglītošanā, ievērojot likumus par Pacienta aizsardzību un tiesībām, Radiācijas drošību un aizsardzību;

 4. pārzināt kvalitātes nodrošinājuma un uzturēšanas sistēmu radiogrāfijā, dozas optimizāciju;

 5. organizēt un vadīt radioloģijas struktūrvienības darbu, ievērojot iekšējās kontroles prasības;

 6. brīvi lasīt profesionālo literatūru, pārvaldīt terminoloģiju angļu valodā;

 7. izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus;

 8. rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā;

 9. attīstīt komunikatīvās prasmes, darbojoties komandā;

 10. prast pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā;

 11. nepārtraukti uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.


Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:


 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi, atbilstoši radiācijas drošības normatīvajiem aktiem veikt radiogrāfera pienākumus, izprotot radioaktīvā starojuma vai radiofarmokoloģiskā preparāta ietekmi uz vidi un sabiedrību.

 2. Spēja izvērtēt radioloģiskā izmeklējuma vai procedūras nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to, lai nodrošinātu minimālu apstarojuma devu pacientam.

 3. Spēja nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu, medicīnas ētikas principus komunikācijā ar pacientu, sagatavojot viņu paredzētajam radioloģiskajam izmeklējumam vai procedūrai.

 4. Spēja veikt, diagnostiskās radioloģijas procedūrai, nepieciešamās kontrastvielas ievades aprēķinus saskaņā ar izmeklējuma indikācijām.

 5. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu atbilstoši kompetencei un pieņemtiem standartiem kardiopulmonālā reanimācijā pieaugušajiem vai bērniem kritiskā situācijā.

 6. Spēja nodrošināt veikto pienākumu dokumentēšanu saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem.

 7. Spēja veikt iegūto attēlu pēcapstrādi un sākotnējo interpretāciju pacienta klīniskā stāvokļa izvērtēšanai.

 8. Spēja veikt attēlu saglabāšanu, uzglabāšanu, pārsūtīšanu un arhivēšanu saskaņā ar attēlu aprites kārtību.

 9. Spēja uzņemties atbildību, plānot, vadīt un izvērtēt multidisciplinārās komandas darbu.

 10. Spēja iesaistīties izglītības programmu organizēšanas un realizācijas procesā darba vietā.

 11. Spēja atbalstīt studentus zināšanu apguves procesā, atbildīgu lēmumu pieņemšanā, attīstīt studentos spēju pielietot savas zināšanas un orientēties jaunās situācijās, attīstīt studentos uz pacientu vērstu pieeju.

 12. Spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, to izmantojot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas radiogrāfera profesijā.

 13. Spēja pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā, piedalīties radioloģijas nozares attīstībā.

 14. Spēja patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt sasvu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Похожие:

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000218

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconLr izm augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības un zinātnes departa menta

Augstākās izglītības iestādes nosaukums iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница