Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница135/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   135

ідеологеми.  Автор  статті  не  вважає  твір  конформістським,  а 
насамперед    розрахованим  на  здатність  радянського  читача  до 
вибіркового  читання,  коли  сприймається  основна  авторська  ідея  і 
лишається поза увагою пропагандистська риторика.  

Ключові  слова:  соцреалістичні  образи,  пропагандистська 
риторика, авторська позиція, критик, читач. 
 
Нестелєєв М. Парасуїцидальна парадигма комплексу 
безґрунтянства у структурі центрального / маргінального (на прикладі 
психобіографії та повісті „Без ґрунту» (1928) Г. Епіка) 
У  статті  досліджуються  особливості  парасуїцидального 
комплексу безґрунтянства на прикладі психобіографії Г. Епіка та його 
повісті  „Без  ґрунту» (1928). Головна  увага  приділена  висвітленню 
структури центрального / маргінального у прозі 20-30-х рр. ХХ ст. та 
важливості  побутування  у  ній  протистояння  психопоетичних 
комплексів землі та безґрунтянства. 

Ключові  слова:  парасуїцидальний  комплекс,  психопоетика, 
„Розстріляне Відродження». 
 
Калашник О. Видіння як одкровення у візіонерській поезії 
У  статті  розглядається  візіонерський  тип  художньої 
творчості,  зокрема  явище  видіння  в  літературі,  яке  тлумачиться  як 
своєрідний вид осяяння.  

Ключові  слова:  видіння,  візіонерський  тип  художньої 
творчості, інтерпретація. 
 
Пустова Ф. Структура твору «Непрошений гість»   
Василя Гайворонського 
У  статті  досліджується  структура  твору  В.  Гайворонського 
«Мерехтливі  зорі»,  ретельно  описуються  функції  найважливіших  її 
компонентів  (образків),  простежується  ускладнення  хронотопу, 
двоплановість  художнього  світу.  Значна  увага  приділена  суб’єкту 
мовлення. 

Ключові  слова:  естетичний  феномен,  суб’єкт  мовлення, 
художній конфлікт, художній світ, образ. 
 
Тендітна Н. Дослідження поховальних ритуалів та забобонів у 
творчості Є.Пашковського та О.Ульяненка 
Стаття  продовжує  цикл  публікацій  автора  із  досліджень 
естетики  смерті  в  сучасній  чоловічій  прозі.  У  ній  проаналізовано 
ритуали та забобони, пов’язані з похованням у прозі Є.Пашковського 

 
287

та  О.Ульяненка.  Автор  також  звертає  увагу  на  особливості 
постмодерного висвітлення даної теми у творах зазначених прозаїків. 

Ключові слова: ритуал, забобон, потойбіччя, суїцид, деградація, 
постмодернізм. 
 
Якимович Б. Іван Франко як книгознавець і видавець (теорія та 
практика, 70-ті роки ХІХ ст. -  1916 р.) 
У  статті  зроблено  спробу  показати  Івана  Франка  як  одного  з 
теоретиків  видавничої  справи  в  Україні,  як  практика-видавця 
упродовж усього його творчого життя (1875–1916). Проаналізовано 
його  власну  видавничу  діяльність,  вплив  на  видавничі  програми 
Наукового  Товариства  імені  Шевченка  у  Львові,  Українсько-руської 
Видавничої Спілки тощо. 

Ключові  слова:  Іван  Франко,  видавнича  справа  в  Україні, 
видавничі  серії,  Наукове  Товариство  імені  Шевченка,  Українсько-
руська Видавнича Спілка 

 
Цікавий С. Проблема жанрової трансмісії думи: від підробок до 
жанротворення 
Стаття  порушує  проблему  шляхів  входження  в  літературу 
жанру  думи.  Простежується  культурологічний  та  історико-
літературний  контекст  цього  процесу.  Розвинуто  думку  про 
проходження  фольклорним  жанром  етапів  фальсифікації  та 
стилізації,  на  основі  яких  у  перспективі  розвивається  самостійний 
літературний жанр. 

Ключові слова: дума, жанр, стилізація, фальсифікація, фольклоризм. 
 
Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі 
Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів 
Стаття ілюструє творчі засади й майстерність Лесі Українки 
– перекладачки М. Гоголя. 
Ключові слова: переклад, уміння, Гоголь, Леся Українка
 
Лисенко Н. Функціональний аналіз явищ бароко і модернізму у 
праці Д. Чижевського «Маяковський і Кальдерон» 
У статті аналізується наукова розвідка Дмитра Чижевського 
«Маяковський  і  Кальдерон»  як  зразок  функціонального  підходу  до 
різночасових  і  різнопросторових  текстів  у  культурній  парадигмі. 
Обґрунтовується 

доцільність 
такого 
підходу, 
а 
також 
окреслюються,  виходячи  із  концепції  Чижевського,  перспективи 
288  

подальших  досліджень  проблеми  присутності  і  впливу  барокової 
художньої свідомості в культурно-естетичній парадигмі модернізму. 

Ключові  слова:  функціональний  аспект  дослідження,  пародія, 
культурна парадигма епохи, бароко, модернізм. 
 
Просалова В. Є. Маланюк – поет мистецьких рефлексій: штрихи до 
вивчення проблеми в школі 
У  статті  йдеться  про  Є.Маланюка  як  поета,  що  реагував  на 
твори своїх сучасників; пропонується система питань, що допоможе 
вчителеві  у  підготовці  до  уроку.  Стаття  має  методичну 
спрямованість. 

Ключові слова: рефлексія, ремінісценція, підтекст. 
 
Романько В. Проблеми викладання шкільного курсу «Література 
рідного краю»   
Автор  звертається  до  питання  літературно-краєзнавчої 
роботи  в  середніх  загальноосвітніх  школах.  У  статті  йдеться  про 
розроблену автором програму з літератури рідного краю для учнів 5-
12  класів.  Пропонується  цикли  уроків  поділити  на  дві  частини:  для 
основної школи (5-9 клас), для старшої – 10-12 класи, і структурувати 
програмовий  матеріал  за  загальними  тематичними  блоками.  Автор 
статті дає конкретні методичні поради вчителям-словесникам щодо 
планування  уроків  літератури  рідного  краю,  їхнього  змісту  і  форми, 
пошуку матеріалів для підготовки до занять. 

Ключові  слова:  краєзнавча  робота,  література  рідного  краю, 
тематичне планування.   
 
Задоєнко О. Особливості вивчення літератури рідного краю у 
школі 
У  статті,  що  ґрунтується  на  власному  досвіді  роботи, 
О.Задоєнко підкреслює необхідність залучення краєзнавчих матеріалів 
для  навчання  і  виховання  учнів.  Автор  статті  підкреслює 
необхідність  цілеспрямованої  і  систематичної  праці  вчителя  для 
засвоєння учнями художніх творів письменників рідного краю. 

Ключові  слова:  літературне  краєзнавство,  форми  організації 
навчально-пізнавальної діяльності, проблемне завдання. 
 
 
289

Оліфіренко В. Навчальна книжка з української літератури для східної 
діаспори: Поволжя 
Автор  статті  відзначає  необхідність  створення  навчальних 
посібників і хрестоматій з української літератури для шкіл Поволжя, 
здійснює огляд тих матеріалів, які мають враховуватися при цьому. 

Ключові слова: навчальний посібник, хрестоматія, Поволжя. 
 
Бердник О. Інтерпретація українського козацтва в давніх творах 
польських авторів 
У статті порівнюються твори давньої літератури з позицій 
ставлення їх авторів до козацтва. 
Ключові слова: Річ Посполита, козацтво, інтратекстуальний 
діалог, хроніка, панегірик. 
 

Бородінова М. Поезія Т.Шевченка у ракурсі рецепції образів і мотивів 
Старого Заповіту 
У  статті  розглядається  одна  з  найбільш  складних  у 
шевченкознавстві  проблем – Т.Шевченко  і  Біблія.  Досліджується 
такий  її  важливий  аспект,  як  рецепція  Біблії  в  поезії  Т.Шевченка. 
Аналізується  специфіка  «діалогу»  поета  зі  Старим  Заповітом  і  на 
цьому 

рівні 
розкривається 
своєрідність 
його 
творчої 
індивідуальності. 
Ключові слова: рецепція, мотив, Біблія, діалог. 
 
Саприкіна А. Рецепція творчості Г. Мазуренко: діаспорна і 
вітчизняна 
У  статті  здійснюється  огляд  літературознавчих  досліджень  про 
творчість Г.Мазуренко, відзначається амбівалентність рецепції. 
Ключові слова: рецепція, контекст, сюрреалізм 
 

Заверталюк Н. Художнє осмислення світу В.Стусом 
Осмислюється феномен світу в поезії Василя Стуса 60-70-х рр. ХХ 
ст.,  художні  форми  заперечення  абсурдного  світу,  заснованого  на 
«ідеї  диктату»,  характер  вияву  духовного  самоутвердження  «Я» 
поета в протистоянні світу неволі. 

Ключові слова:  ліріичне «Я», художній світ, лірика 
 
290  

Росінська О. «Свій» і «чужий» онтологічний простір поетичного 
світу В. Стуса 
У  статті  досліджується  проблема  специфічного  осмислення 
просторових  категорій  в  естетичній  системі  лірики  В.  Стуса  крізь 
призму екзистенційного світосприйняття його ліричного суб’єкта. 

Ключові  слова:  екзистенційне  світосприйняття,  лірика, 
ліричний суб’єкт 
 
Оліфіренко Л. Фоніка поетичних творів В. Стуса 
У  статті  аналізується  звуковий  рівень  ліричних  творів 
В.Стуса, з’ясовується значення асонансів та алітерацій у творах.  
Ключові слова: фоніка, асонанс, алітерація, консонанс. 
 
Пуніна О. Ґештальт смерті в поезіях «Веселого цвинтаря» В. 
Стуса та «Живих і Мертвих» О. Солов’я (постановка проблеми 
регіональної своєрідності) 
У  статті  зроблено  спробу  з’ясувати  особливість  одного  з 
векторів  формування  поетичної  ідентифікаційної  сфери  донбаського 
регіону – ґештальту  смерті  на  прикладі  поетичних  збірок  «Веселого 
цвинтаря» В. Стуса та «Живих і Мертвих» О. Солов’я.  

Ключові  слова:  ґештальт,  еволюція,  регіональна  своєрідність, 
поетичний простір.  
 
Ярошевич І. Духовні пріоритети Г. Гордасевич   
У статті виявлено аспекти творчого доробку нашої землячки – 
Галини Гордасевич. 
Ключові  слова:  концепція  особистості,  ліричні  мотиви, 
психологія творчості 
 
Перетятько М. Своєрідність осмислення біблійних текстів у поезії  
Л. Талалая 
У  статті  простежується  художнє  осмислення  біблійних 
колізій  і  образів  у  ліриці  Л.Талалая,  відзначається  їх  індивідуально-
авторська інтерпретація, своєрідність художнього бачення поета.  

Ключові слова: ремінісценція, рецепція, колізія. 
 
291

 
Наукове видання 
 
 
 
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т. 23) 
 
 
 
 
 
Комп’ютерна верстка   
 
І. Венгренюк 
 
Коректор і редактор   
 
Г. Сімченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підп. до друку 25.07.2008. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,6. 
Обл.-вид. арк. 12,8. Наклад 200 прим. Зам. 07-08. 
 
Східний видавничий дім  
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45 
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80 
e-mail: svd@stels.net 
  
292  

1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница