Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/49
Дата14.10.2012
Размер3.35 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Latvijas izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAIAugstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža


Augstākās izglītības iestādes Vidus prospekts 36/38

juridiskā adrese un telefons Jūrmala, LV-2010, Latvija

Tālr.: 67752507, e – pasts st-skola@apollo.lv

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecības numurs Nr. 2947002472


Studiju programmas nosaukums Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Biomedicīnas laborants”


Studiju programmas kods 41722


Studiju programmas īstenošanas 2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes

ilgums un apjoms studijās 80 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vispārēja vidējā izglītībaPrasības, sākot studiju programmas

apguvi vidējā izglītība


Iegūstamā kvalifikācija biomedicīnas laborants 3212 03


Vieta, kurā īsteno studiju programmu LU P.Stradiņa medicīnas koledža,

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Aelita Koha, studiju programmas vadītāja,

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi izglītības metodiķe, lektore, maģ.izgl.zin.

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus


LU P.Stradiņa medicīnas koledžas direktore Ilga Eriņa

SATURA RĀDĪTĀJS

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

4

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas reģistrācijas apliecība

5

Studiju programmas akreditācijas kopija

7

Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā

7

TITULLAPA

10

STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

11

PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

12
1. Biomedicīnas laboranta profesionālās augstākās izglītības pirmā līmeņa studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

12
2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

13
3. Studiju programmas atbilstība izglītības standartam un biomedicīnas laboranta profesijas standartam

15
4. Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ES studiju programmām

23
5. Studiju programmas organizācija

30
6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

36
7. Imatrikulācijas nosacījumi

38
8. Studiju programmas praktiskā realizācija

398.1. Studiju programmas praktiskā realizācija, sadarbība ar vadošajām medicīnas preču firmām

40
9. Vērtēšanas sistēma

41
10. Studējošie

4310.1. Studējošo un absolventu aptaujas analīze.

4310.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

49
11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

52
12. Nepieciešamais palīgpersonāla raksturojums biomedicīnas laborantu programmas īstenošanā

54
13. Struktūrvienību uzskaitījums

55
14. Ārējie sakari

5514.1 Sadarbība ar darba devējiem

5514.2. Sadarbības projekti

56
15. Studiju programmas attīstības plāns

57
16. Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” SVID analīze

59

STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĶINS

60

STUDIJU PLĀNS

61

PIELIKUMI

65Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

65Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem

140Akadēmiskā personāla CV

142Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi

171Prakses līgumi

182Prakses nolikums

193Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos un galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra

203Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

212Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei

218Latvijas un ES studiju programmas studiju plāni ar kuriem veikta salīdzināšana

235Atsauksmes no profesionālajām organizācijām

247Profesijas standarts

250Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

256Diploma pielikuma paraugs

261Vienošanās protokoli par studiju pēctecības iespējām RTU un LU

274Ieskats Latvijas laborantu asociācijas un P.Stradiņa medicīnas koledžas asociācijas biedru aptaujas rezultātos

279SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU


LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

(nav pieejama elektroniskā forma)


STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA

(nav pieejama elektroniskā forma)


DOKUMENTS, KAS APLIECINA, KA STUDIJU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ STUDĒJOŠIEM TIEK NODROŠINĀTA IESPĒJA TURPINĀT IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ STUDIJU PROGRAMMĀ

(nav pieejama elektroniskā forma)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža


Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma


BIOMEDICĪNAS LABORANTS

(kods 41722)

First level higher education study program

BIOMEDICAL LABORATORY ASSISTANT


Iegūstamā kvalifikācija – biomedicīnas laborants – kods 3212 03

Biomedical laboratory assistant – code 3212 03


LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Direktore Ilga EriņaAPSTIPRINĀTA


LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmu padomes sēdē 01.06.2010.

protokola Nr. 3 – 10/14

padomes priekšsēdētājs

E.Rutka

APSTIPRINĀTA


LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

padomes sēdē 01.07.2010.

protokola Nr. 7

padomes priekšsēdētājs

D.ErkenaAPSTIPRINĀTA


LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas

sēdē ________________

lēmums Nr. __________

Priekšsēdētājs


APSTIPRINĀTA


LU Senāta sēdē

_____________________

lēmums Nr. ____________

Senāta priekšsēdētājs
STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Biomedicīnas laborants (kods 41722) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus biomedicīnas laborantus, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību. Biomedicīnas laboranti iegūst laboranta speciālista kvalifikāciju, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Biomedicīnas laborants” izveidota saskaņā ar Latvijas Augstskolu likumu, LR MK noteikumiem „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001.

Biomedicīnas laboranta profesionālās izglītības saturu nosaka „biomedicīnas laboranta” profesijas standarts, kurā šī kvalifikācija tiek raksturota šādi: „Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kurš piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības iestāžu, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu, diagnostikas un pētniecības laboratorijās.”

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” kopējais stundu apjoms ir 80 kredītpunkti.

Studējošie iegūst zināšanas vispārizglītojošos studiju kursos (kopējais kredītpunktu apjoms 20 KP), nozares studiju kursos (kopējais kredītpunktu apjoms 14KP), profesijas studiju kursi (20 KP), kā arī izvēles studiju kursi (kopējais kredītpunktu skaits 2 KP), praktiskās iemaņas iegūst un nostiprina mācību praksē (kopējais prakses apjoms 16 KP), izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu (8 KP). Kopējais studiju ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes studijām.

Pamatojoties uz Augstskolu likumu 51.panta „Studiju vietu skaita noteikšana” biomedicīnas laboranta studiju programmā studiju vietu skaitu nosaka izglītības un zinātnes ministrs. Pieprasījumu koriģē, saskaņojot ar nozares ministriju un balstoties uz darba devēju un Latvijas laborantu asociācijas dotajām rekomendācijām.


PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

1. Biomedicīnas laboranta profesionālās augstākās izglītības pirmā līmeņa studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница