ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต
Скачать 396.21 Kb.
Названиеระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต
страница1/3
Дата14.10.2012
Размер396.21 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

มคอ. ๓

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา ระบบประสาท

Course Specification of Nervous System


ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์


หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป


. รหัสและชื่อรายวิชา

MDS ๒๑๑ ระบบประสาท

MDS 211 Nervous System


. จำนวนหน่วยกิต

๔(๓–๓–๖)


. ชื่อหลักสูตรและประเภทรายวิชา

แพทยศาสตรบัณฑิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)


. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจำรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจำรายวิชา

 1. นายกัญ อนันตสมบูรณ์

 2. นางพิศมัย ประทุมทาน

อาจารย์ผู้สอน

  1. หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์

 1. นายชาติชาย ตระกูลรังสิ

 2. นางสมพิศ อิ่มใจ

 3. นายกัญ อนันตสมบูรณ์

 4. นางเนาวรัตน์ ธาราทรัพย์

 5. นางสาวกนกพร ฉายะบุระกุล

 6. นางนพวรรณ ผลพานิช

 7. นายรณรงค์ พละศูนย์

 8. นางศศิพร พนโสภนกุล

 9. นางสาววิริยา พันธ์ขาว

 10. นายณัฐฏ์ปวิตร แก้วหนูนวล

 11. นางสาวเพ็ญนภา พรมทะเล

 12. นางสาวเพชรนรินทร์ โคบุตรี

 1. หมวดวิชาสรีรวิทยา

 1. นางพิศมัย ประทุมทาน

 2. นางสาวธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์

 3. นายอภิธวัฒน์ จรินทรนันท์

 4. นางสาวศิริรัตน์ คล่องพานิช

 5. นางศิรดา รังสีสันติวานนท์

 6. นางสาวชีพสุมน วิบูลย์วรกุล

 1. หมวดวิชาชีวเคมี

นางสุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ

 1. อาจารย์แพทย์จากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

 1. นางสาวเพ็ชรรัตน์ ดุสิตานนท์

 2. นางสิริกัลยา พูนผล

อาจารย์พิเศษ

 1. นายสมนึก นิลบุหงา

อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ / นศพ.ชั้นปีที่ ๒


. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

BIO ๑๓๖ หลักชีววิทยา


. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน

MDS ๒๑๐ ชีววิทยาของเซลล์

MDS ๒๑๒ ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก

BCH ๒๑๒ ชีวเคมีทางการแพทย์


. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์/ อาคารวิทยาศาสตร์ และ

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 1. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


หมวดที่ ๒. จุดมุ่งหมายและจุดประสงค์


 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้พื้นฐานทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอมบริโอ สรีรวิทยา ชีวเคมีและพื้นฐานทางคลินิกของระบบประสาท รู้จักอาการ อาการแสดงของโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อธิบายการตรวจร่างกายทางระบบประสาทเพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยและพยากรตำแหน่งรอยโรคหรือพยาธิสภาพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถตามทันองค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา


ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive)

เมื่อผ่านการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์สามารถ

 1. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อประสาท สมอง ไขสันหลัง วิถีประสาท เส้นประสาท เส้นเลือด น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง เงาภาพรังสีปกติของระบบประสาท ความสัมพันธ์ของระบบประสาทส่วนกลางกับกะโหลกและกระดูกสันหลัง รวมถึงระบบประสาทส่วนปลายกับอวัยวะอื่นๆ

 2. รู้และเข้าใจการเจริญพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซมและการฟื้นฟูหน้าที่ของเนื้อเยื่อประสาท

 3. รู้และเข้าใจกลไกการทำงาน ปฏิกิริยาชีวเคมีของตัวรับ (receptor) และสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้อง

 4. รู้และเข้าใจหน้าที่ ของระบบประสาทส่วนต่างๆ

 1. ระบบประสาทการรับความรู้สึกทั่วไป

 2. ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ (การมองเห็น การได้ยิน การทรงตัว การรับรส และการรับกลิ่น)

 3. ระบบประสาทสั่งการ

 4. ระบบประสาทอัตโนมัติ

 5. คลื่นไฟฟ้าสมองและการนอนหลับ

 6. ความจำ พฤติกรรม อารมณ์

 7. การรับรู้และการใช้ภาษา

 8. ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)

 1. รู้และเข้าใจกลไกการเกิดอาการ อาการแสดงที่ผิดปกติในโรคที่พบบ่อยของระบบประสาท

 2. รู้และเข้าใจหลักการตรวจร่างกายทางระบบประสาท

 3. รู้และเข้าใจการจำแนกกลุ่มโรค การวินิจฉัย การดำเนินโรค และพยากรณ์โรคของระบบประสาท

 4. รู้และเข้าใจหลักการ วิทยาการในการตรวจวินิจฉัยติดตามอาการ ของผู้ป่วยทางระบบประสาท

 5. รู้และเข้าใจผลกระทบต่อกันระหว่างระบบประสาทกับระบบอื่นๆ ทั้งในภาวะปกติ และเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

ด้านทักษะพิสัย (Skill)

 1. ชำแหละ เซาะ เลาะ ด้วยความประณีต ชี้แสดงและบอกตำแหน่งโครงสร้างต่างๆของระบบประสาทได้

 2. จำแนกชนิดของเนื้อเยื่อประสาท เซลล์ประสาทเฉพาะ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทางกล้องจุลทรรศน์

 3. แปลผลอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่พบบ่อยจากกรณีศึกษาผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยสัมพันธ์กับตำแหน่งรอยโรคและโครงสร้างทางระบบประสาทได้

 4. ตรวจวิเคราะห์ระบบประสาทด้วย reflex และ reaction time แปลผลการตรวจ และระบุตำแหน่งพยาธิสภาพได้

 5. ใช้ ดูแล รักษา เก็บกล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์การเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

 6. ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและทำงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านเจตคติพิสัย (Attitude)

 1. มีจิตสำนึกที่ดี เห็นถึงประโยชน์และคุณค่า และปฏิบัติต่อร่างอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศให้สำหรับการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ อย่างเหมาะสม

 2. ตระหนักและเห็นคุณค่าความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และชีวเคมีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ระดับคลินิก

 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับคลินิก

 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม รับฟัง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ

 5. ตระหนักถึงความสำคัญ ดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องจัดหามาให้ใช้ด้วยงบประมาณสูง


. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับ

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔

 3. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕

 4. การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘หมวดที่ ๓. ลักษณะและการดำเนินการ


. คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และชีวเคมีของระบบประสาท การแบ่งส่วนของระบบประสาท การทำงานระดับเซลล์และเนื้อเยื่อประสาท ตัวรับความรู้สึก อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ วิถีประสาทและการเชื่อมโยงของใยประสาท หน้าที่และกลไกการควบคุมการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทสั่งการ ความจำ คลื่นไฟฟ้าสมองและความสัมพันธ์กับการนอนหลับ รีเฟล็กซ์ ระบบประสาทอัตโนมัติ การทรงสภาพปกติของร่างกาย การแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ อิทธิพลของระบบประสาทต่อระบบอวัยวะอื่นๆ การไหลเวียนเลือดในระบบประสาท น้ำหล่อสมองไขสันหลัง การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซมและการฟื้นฟูสภาพ เงาภาพรังสีปกติของระบบประสาท ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบประสาทและการแปลผล การนำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology and biochemistry of the nervous system; organization and compartmentalization; structure and function of neuron, neuroglia and nervous tissue; receptors, special sense organs, connection of nerve fibers or neuronal tracts from the peripheral nervous system to the central nervous system and its projecting to effectors; regulatory mechanisms in sensation, recognition; principle of electroencephalography and relationship with sleep physiology; neuronal reflex; autonomic nervous control; regulation of homeostasis; expressions of behavior, emotion; effects to other organ systems; circulation in nervous system; cerebrospinal fluid; repair, regeneration and changes associated with stage of life; defense mechanisms and normal flora; normal imaging; related laboratory procedure and interpretation; clinical correlation; ordinary for holistic care; prevention of diseases and health promotion


 1. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อรายวิชา

ภาคทฤษฏี

บรรยาย ๔๓.๕ ชั่วโมง

คลินิกสัมพันธ์ (Clinical correlation) ๔.๐ ชั่วโมง

รวม ๔๗. ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ

ปฏิบัติ ๔๒.๐ ชั่วโมง

กรณีศึกษาผู้ป่วย ๖.๐ ชั่วโมง

รวม ๔๘. ชั่วโมง


การศึกษาด้วยตนเอง ๙๐. ชั่วโมง 1. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำ สัปดาห์ละ ๒-๔ ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้ง วันและเวลาให้นักศึกษาทราบ


หมวดที่ ๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา


. คุณธรรม จริยธรรม.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา


.๒ วิธีการสอน

.๓ วิธีการประเมินผล
 • ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต • มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม • สอดแทรกการสอน และยกตัวอย่างประกอบเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 • มอบหมายงานและกำหนดเวลาส่งงาน
 • ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าห้องเรียน • สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การให้เหตุผลและคำตอบของนักศึกษา
 • ความรับผิดชอบต่องาน และการส่งงานในเวลาที่กำหนด

. ความรู้.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ.๒ วิธีการสอน


.๓ วิธีการประเมินผล
 • ความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอมบริโอ สรีรวิทยา และชีวเคมีของระบบประสาท สามารถอธิบายโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการควบคุมการทำงานของระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซมสภาพ และการฟื้นฟูด้านหน้าที่ กลไกป้องกัน และจุลชีพตามธรรมชาติ เงาภาพรังสีของระบบประสาท การตรวจร่างกายทางระบบประสาทขั้นพื้นฐานและการนำ


๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 • บรรยายในชั้นเรียน
 • คลินิกสัมพันธ์ (clinical correlation)
 • การสอนภาคปฏิบัติการ
 • ค้นคว้าด้วยตนเองและการอภิปรายกลุ่มย่อย๒.๒ วิธีการสอน

 • การสอบภาคทฤษฎี (MCQ & MEQ)
 • การสอบภาคปฏิบัติการ (MEQ)
 • Report & Quiz
 • Class participation/ Attitude/ Learning behavior๒.๓ วิธีการประเมินผล


ความรู้มาใช้อธิบายทางคลินิกกับโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทมนุษย์
 • การนำเสนองานในชั้นเรียน(case presentation) • Case presentation


. ทักษะทางปัญญา.๑ ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา.๒ วิธีการสอน


.๓ วิธีการวัดและประเมินผล
 • สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 • สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ • บรรยายในชั้นเรียน
 • เรียกให้ตอบเป็นรายบุคคลระหว่างการเรียน
 • การเรียนภาคปฏิบัติ
 • ค้นคว้าด้วยตนเองและการอภิปรายกลุ่มย่อย
 • การนำเสนองานในชั้นเรียน • ใช้ข้อสอบ MCQ, MEQ โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ และทวนสอบ
 • รายงาน และแบบฝึกหัด
 • Pretest/ Quiz
 • นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน


. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา


.๒ วิธีการสอน

.๓ วิธีการประเมินผล
 • มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้เป็นที่เข้าใจได้ถูกต้อง
 • มีผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มอบหมายงานให้ และส่งงานตรงเวลาที่กำหนด
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 • การเรียนปฏิบัติการ และการมอบหมายงานให้กลุ่ม นักศึกษา
 • แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหากรณีตัวอย่างผู้ป่วย ฝึกการแบ่งหน้าที่งานการบริหารงานภายในกลุ่ม นำเสนอในที่ประชุม
 • มอบหมายปัญหากรณีตัวอย่างผู้ป่วย ให้วิเคราะห์ค้นคว้าเพิ่มเติม และเขียนรายงานส่ง
 • ระหว่างการจัดสอบหรือกิจกรรมต่างๆ
 • อาจารย์ผู้สอนให้คะแนนจากการสังเกตความกระตือรือร้นต่อการเรียน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย การช่วยงานในชั้นเรียนของกลุ่มนักศึกษา
 • อาจารย์ผู้สอนให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ การทำงานกลุ่ม อุปสรรค์ การแก้ไขปัญหา และทัศนคติระหว่างให้ทำงานกลุ่ม
 • อาจารย์ผู้สอนประเมิน-ให้คะแนนจากคุณภาพผลงานของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
 • ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งงานกลุ่ม
 • สังเกตพฤติกรรมระหว่างการสอบเช่นความซื่อสัตย์ ความรู้ผิดชอบ ชั่วดี และกาลเทศะ

  1   2   3

Похожие:

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconPeripheral and central nervous system

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconArticle 13. 1 Drug effects on the nervous system

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconUnit-ii respiration, circulation, nervous system and larval

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconEvidence report — Behçet’s syndrome with vascular-inflammatory central nervous system involvement

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconGoldberg Ye. D., Dygai A. M., Skourikhin Ye. G. The role of nervous system in the regulation of hemopoiesis
Новицкий В. В., Фоминых С. Ф., Лаврова В. С., Некрылов С. А., Грибовский М. В. Даниил Исаакович Гольдберг (1906—1973)
ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconThis is a translation of «Hepatitis b vaccine and central nervous system demyelinating diseases»
Полный отчет о прошедшем совещании можно найти на Viral Hepatitis Prevention Board Website, а комментарий представителей Всемирной...
ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconLe Bulletin du Centre de Langue et Culture russe n°211-212
Газета : N° 210 на французском языке вышла 29 апреля, на русском – 3 мая. N° 211 вышел на русском языке 27 мая, на французском –...
ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconThis is the mds update for January 12, 2012

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconSystem informacyjny system informatyczny. Co poza nazwą RÓŻni te dwa obiekty?

ระบบประสาท mds 211 Nervous System ๒. จำนวนหน่วยกิต iconCourse Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница