Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul
Скачать 93.55 Kb.
НазваниеКарт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul
Дата13.10.2012
Размер93.55 Kb.
ТипДокументы
VII-XI “Semiootikad”(“minimalisatsiooni” ja destruktureerimise protsess 1970-ndate aastate lõpuni).

Klassikaliste Semiootikate” struktuur, temaatiline spetsiifika, autorite “tuum” ja “perifeeria”.


VII “Semiootika”: 1975. (“Poolpaks Semiootika”). Bogatõrjovi mälestamiseks (1893-1971). (Trükki antud 2.08.74. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 14.08.75.). 19 artiklit! (Võrdluseks: II-s S: 36 art., III – 25, IV – 28, V – 36, VI – 31...). Maht – 308 lk. Struktureeritud:


Лотман Ю. Памяти Петра Григорьевича Богатырева. 5-6. Pjotr Grigorjevitš Bogatõrjovi mälestamiseks.

Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве. 7-21. Märkidest teatrikunstis.

[Огибенин Б. Л.] П.Г.Богатырев о знаковой функции костюма. 21-36.


Folkloor, müüt, religioon semiootiliste süsteemidena


Мелетинский Е.М. Скандинавская мифология как система. 38-51. Skandinaaviamütoloogiast kui süsteemist.

Путилов Б.Н. Застава богатырская (К структуре былинного пространства). 52-64. Vägilaste kordon (Bõliinade ruumi struktuurist).

Неклюдов С.Ю. Душа убиваемая и мстящая. 65-75. Tapetav ja kättemaksev hing.

Левинтон Г.А. Замечания к проблеме «литература и фольклор». 76-87. Märkusi seoses probleemiga «Kirjandus ja folkloor».

Померанцева Э.В. Рассказы о колдунах и колдовстве. 88-95. Lood nõidadest ja nõidusest.


Kultuuritüpoloogia


Гуревич А.Я. Язык исторического источника и социальная действительность: средневековый билингвизм. 98-111. Ajalooallika keel ja sotsiaalne tegelikkus: keskaegne bilingvism.

Кумпан К.А., Паперно И.А. К дешифровке позиции мемуариста (Павел I в записках Н.А.Саблукова). 112-118. Memuaaride autori vaatepunkti dešifreerimisest (N.A.Sablukov Paul Esimesest).


Poeetika. Teksti struktuur


Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul.

Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К понятиям «тема» и «поэтический мир». 143-167. Mõistetest “teema” ja “poeetiline maailm”.


Kunsti semiootika


Иванов Вяч.Вс. Функции и категории языка кино. 170-192. Kinokeele funktsioonid ja kategooriad.

Лекомцев Ю.К. Об алгебраическом подходе к синтаксису цветов в живописи. 193-205. Maalikunsti värvide süntaksi algebralisest käsitlemisest.

Грибков В.С., Петров В.М. Изобразительная плоскость и ее интегрирующие свойства. 206-216. Kujutav tasapind ja selle integreerivad omadused.

Гаспаров Б.М. К проблеме изоморфизма уровней музыкального яэыка (на материале гармонии венского классицизма). 217-240. Muusikakeele tasandite isomorfismist (Viini klassitsismi harmoonia põhjal).


Publikatsioonid, sõnavõtud, retsensioonid


Лотман Ю.М. О семиотико-эстетическом трактате Мукаржовского. 242. Jan Mukaržovsky semiootilis-esteetilisest traktaadist.

Мукаржовский, Ян. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты. 243-295. Esteetiline funktsioon, kõne ja väärtus sotsiaalsete faktidena.

Амусин И.Д. Об одной забытой публикации тартуского профессора Александра Васильева. 296-301. Tartu professor Aleksandr Vassiljevi ühest ununenud publikatsioonist.

Лотман М. Ю. [Рец. на статью:] Morris Halle and Samuel Jay Keyser. The Jambic Pentameter. — In: W.K.Wimsatt (ed.). Versification: Major Language Types. N.-Y., 1972. 301-305. Arvestus artiklile.


VIII “Semiootika”: 1977. Pühendatud akad. D.S.Lihhatšjovile (70.a.). (Trükki antud 26.01.76. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 7.01.77.). 11 art. Maht — 168 lk... “Poolstruktureeritud”:


Kultuurisemiootika


Гуревич А.Я. Западноевропейские видения потустороннего мира и “реализм” средних веков. 3-27. Hauataguse maailma nägemused Lääne-Euroopas ja keskaja “realism”.

Ревзин И.И. Об индуктивных определениях в исторических науках (К логической экспликации понятий «нация» и «национальный язык»). 28-44. Induktiivsetest määratlustest ajalooteadustes. (Mõistete «rahvus» ja «rahvuskeel» loogilisest eksplikatsioonist).

Иванов Вяч.Вс. К семиотической теории карнавала как инверсии двоичных представлений. 45-64. Karnevali kui binaarsete opositsioonide inversiooni semiootilisest teooriast.

Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVII века. 65-89. Igapäevase käitumise poeetika 18. saj. vene kultuuris.

Тульвисте П. К интерпретации параллелей между онтогенезом и историческим развитием мышления. 90-102. Paralleelidest mõtlemise ontogeneesi ja ajaloolise arengu vahel.


Kunstisemiootika


Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте. 103-119. Struktuurtüpoloogiline lähenemine kujutava kunsti teoste diakroonilisel interpreteerimisel.

Гаспаров Б.М. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семантики. 120-137. Mõnedest deskriptiivsest probleemidest muusika semantikast.

Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры. 138-150. Filmikunsti kohast kultuurimehhanismis.Semiootilise kirjelduse üldküsimusi


Золян С.Т., Чернов И.А. О структуре языка описания поведения. 151-163. Käitumise kirjeldamise keele struktuurist.

Лотман Ю.М. Исаак Иосифович Ревзин (1923 — 1974). 164. Isaak Iosifovitš Revzin (1923 — 1974).

Иванов В.В., Топоров В.Н. Памяти Исаака Иосифовича Ревзина. 165-166. Isaak Revzini mälestamiseks.


IX “Semiootika”: 1977. (Trükki antud 23.06.76. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 08.06.77.). 10 art... Maht — 144 lk. “Poolstruktureeritud”:


Poeetika. Teksti struktuur.


Гринцер П.А. Проблемы семантики художественного текста в санскритской поэтике. 3-26. Ilukirjandusliku teksti semantika probleemid sanskriti poeetikas.

Падучева Е.В. О семантических связях между басней и ее моралью (на материале басен Эзопа). 27-54. Semantilistest seostest valmi ja tema moraali vahel (Aisopose valmide põhjal).

Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории. 55-61. Tekst ja auditooriumi struktuur.

Ревзина О.Г. Из наблюдений над семантической структурой “Поэмы конца” М.Цветаевой. 62-84. Tähelepanekuid M.Tsvetajeva “Lõpu poeemi” semantilise struktuuri kohta.

Пыльдмяэ Я. Типология свободного стиха. 85-98. Vabavärsi tüpoloogia.

Ülevaated ja publikatsioonidИвлев Д.Д., Сидяков Л.С. Неизвестная статья Б.В.Томашевского. 99-102.

Томашевский Б. О шестистопном ямбе у Пушкина. 103-112. Puškini kuuejalalisest jambist.

Флейшман Л.С. Томашевский и Московский лингвистический кружок. 113-115. Tomaševski ja MLR.

Приложения I-V. 115-132. Lisa.

Томашевский Б. “Наукообразные”. (Опыты подхода к изучению ритма художественной речи). 115-124. “Teaduselised” (ilukirjandusliku kõne rütmi uurimise katsetest). (+MLR-i koosolekute protokollid)

Шрейдер Ю.А. А.А.Любищев как структуралист. 133-134. A.A.Ljubištšev strukturalistina.

Любищев А.А. Понятие системности и организованности (предварительный набросок). 134-141. Süsteemsuse ja organiseerituse mõiste (esialgne visand).


X “Semiootika”: 1978. Kultuurisemiootika. (Esimene S pealkirjaga. Ja niimoodi — viimase S-ni). (Trükki antud 12.01.78. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 29.06.78.). 6 art.! Maht — 145 lk. Struktureerimata:


Лотман Ю.М. Феномен культуры. 3-17. Kultuuri fenomen.

Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы. 18-33. Semiootilise süsteemi dünaamiline mudel.

Гаспаров Б.М. Система языковых ареалов и ее значение для типологии культуры. 34-64. Keelereaalide süsteem ja selle tähtsus kultuuritüpoloogiale.

Цивьян Т.В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок). 65-85. Kodu folkloori maailmamudelis (balkani rahvaste mõistatuste ainetel).

Успенский Б.А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении (Специфика восприятия и трансформация исходного образа. 86-140. Kultuurilooline ülevaade Nikóla kultusest Venemaal (retseptsiooni eripära ja algkuju transformatsioon).

Лотман Ю.М. О языке мультипликационных фильмов. 141-144. Multifilmide keelest.


XI “Semiootika”: 1979. Tekstisemiootika. (NB! Trükki antud 12.01.78. — Trükkimiseks luba allkirjastatud 15.10.79.). Jälle 6 art.! Maht — 144 lk. Struktureerimata:


Жолковский А.К. Инварианты Пушкина. 3-25. Invariandid Puškini luules.

Лотман Ю.М. Повесть о капитане Копкйкине (реконструкция замысла и идейно-композиционная функция). 26-43. Jutustus kapten Kopeikinist (teema rekonstruktsioon ja ideelis-kompositsiooniline funktsioon).

Гершкович Ф. Об одной инвенции И.С.Баха (К вопросу о происхождении классической венской сонатной формы). 44-70. J.S.Bachi ühest inventsioonist (klassikalise viini sonaadi tekkimisest).

Гаспаров Б.М. Последняя соната Моцарта. 71-97. Mozarti viimane sonaat.

Лотман Мих. О соотношении звуковых и смысловых жестов в поэтическом тексте. 98-119. Heli ja tähendusžesti vahekord luuletekstis.

Лекомцев Ю.К. Процесс абстрагирования в изобразительном искусстве и семиотика. 120-142. Abstrahheerimisprotsess kujutavas kunstis ja semiootika.


VIII-XI “Semiootikad” olid ilmunud 1977.-1979. aastade jooksul, aga järgmised “Semiootikad” (XII-XIV, Tartu, 1981) kuuluvad ka nendele, sest artiklid olid kirjutatud ja antud trükki samuti 1970ndate lõpus.


Klassikaliste Semiootikate” struktuur, temaatiline spetsiifika.


  1. Müüt, rahvaluule/folkloor ja usk/religioon kui modelleerivad süsteemid (Suvekoolides: Müüt kultuuri süsteemis; Folkloori ja müüdi semiootika; Rahvaluule tekstide struktuur).

  2. Kultuuri semiootika; Kultuuri tüpoloogia / Kultuuride tüpoloogia; Kultuuri evolutsioon semiootilises valguses; Semiootiliste süsteemide dünaamika probleem.

  3. Kunsti semiootika./ Ikoniliste kunstide semiootika./ Kunsti keel. (Sümmeetria teooria).

  4. Poeetika: poeetiliste tekstide semantilised struktuurid. /Poeetika: teksti struktuur. /Poeetika: teksti analüüs. / Poeetika: stilistika. /Teksti semiootika (terminoloogia, dešifreerimine, semantika).

  5. Poeetika: Meetrika probleemid; Värssi struktuur. /Värsiloomine.

  6. Mittekeelelised kommunikatsioonisüsteemid; Kommunikatiivsete süsteemide teooria üldprobleemid.

  7. Semiootilise kirjeldamise üldprobleemid. /Strukturaalse kirjeldamise üldisi probleeme. /Semiootilise

teooria üldküsimusi.

VIII. Publikatsioonid ja ülevaated. /Publikatsioonid, sõnavõtud, retsensioonid.


Uurimise objektid: mütoloogia (peam. Vana-India ja slaavi m.), folkloor (peam. vene ja slaavi f.), kirjandus (peam. vene k., XVIII-XX saj.), keel, kujutav kunst, värss, film, teater, muusika. Puudub: arhitektuur, skulptuur; biosemiootikat ei ole üldse, sotsiosemiootikat on vähe (ja mitte kaasaegses mõttes).


Suvekoolide ja “Paksude Semiootikate” autorite “tuum” ja “perifeeria”(üldlevinud variant):


  1. Ю.М. Лотман (Lotman), Вяч.Вс. Иванов (Ivanov), В.Н. Топоров (Toporov), А.М. Пятигорский (Pjatigorski), И.И. Ревзин (Revzin), Б.А.Успенский (Uspenski);


II. А.К. Байбурин (Baiburin), П.Г. Богатырев (Bogatõrjov), Т.-Р. Вийтсоо (Viitsoo), Б.М. Гаспаров (Gasparov), М.Л. Гаспаров (Gasparov), Ф. Гершкович (Gerškovitš), А.Я. Гуревич(Gurevitš), Б.Ф. Егоров (Jegorov), Т.Я. Елизаренкова (Jelizarenkova), Л.Ф. Жегин (Žegin), В.М. Живов (Živov), А.К. Жолковский (Žolkovski), А.А. Зализняк (Zaliznjak), И.Г. Кулль (Kull), М.М. Ланглебен (Langleben), Ю.И. Левин (Levin), Г.А. Левинтон (Levinton), Ю.К. Лекомцев (Lekomtsev), М.И. Лекомцева (Lekomtseva), Г.А. Лесскис (Lesskis), У. Мазинг (Masing), М.Б. Мейлах (Meilah), Е.М. Мелетинский (Meletinski), З.Г. Минц (Mints), Л.Мялль (Mäll), С.Ю. Неклюдов (Nekljudov), Т.М. Николаева (Nikolajeva), Е.С. Новик (Novik), Е.В.Падучева (Padučeva), И.А. Паперно (Paperno), Я. Пыльдмяэ (Põldmäe), О.Г. Ревзина (Revzina), М. Реммель (Remmel), Д.М.Сегал (Segal), Е.С. Семека (Semeka), Г.Г. Суперфин (Superfin),Р.Д. Тименчик (Timentšik), Н.И. Толстой (Tolstoi), С.М. Толстая (Tolstaja),Т.В. Цивьян (Tsivjan), Х. Удам (Udam), Л.С.Флейшман (Fleišman), И.А.Чернов (Tšernov); Ю.К.Щеглов (Štšeglov).


Suvekoolide ja “Paksude Semiootikate” autorite “tuum” ja “perifeeria”(minu variant):


I. Ю.М. Лотман, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, А.М. Пятигорский, И.И. Ревзин, Б.А.Успенский;

II. П.Г. Богатырев, Б.М. Гаспаров, М.Л. Гаспаров, Т.Я. Елизаренкова, Ю.И. Левин, Ю.К. Лекомцев, М.И. Лекомцева, Г.А. Лесскис, У.Мазинг, Е.М. Мелетинский, З.Г. Минц, Л.Мялль, С.Ю.Неклюдов, Т.М.Николаева, Я. Пыльдмяэ, О.Г. Ревзина, Д.М. Сегал, Е.С. Семека, Т.В. Цивьян, Х. Удам, И.А.Чернов;

III. А.К. Байбурин, Ф.Гершкович, А.Я.Гуревич, Б.Ф. Егоров, А.К. Жолковский, М.М.Ланглебен, Г.А. Левинтон, Е.С. Новик, Е.В. Падучева, И.А. Паперно, Р.Д. Тименчик, Н.И.Толстой, Ю.К.Щеглов;

IV. Т.-Р. Вийтсоо, Л.Ф. Жегин, В.М. Живов, А.А.Зализняк, И.Г. Кулль, М.Б. Мейлах, М. Реммель, Г.Г. Суперфин, С.М. Толстая, Л.С. Флейшман.

Похожие:

Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconПрограмма курса «история русской литературы» (Х х1Х вв.) Автор ст преподаватель Петровицкая Ирина Викторовна Введени е
Х1Х в. В нем освещаются древнерусская литература (X xvii вв.), литература XVIII века, основное внимание уделено русской литературе...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconРеферат по литературе на тему: «Образ «маленького человека»
Место темы «маленького человека» в русской литературе конца xviii-начала XIX века
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconДмитрий Владимирович феномен авторского сознания г. Р. Державина в контексте русской художественной культуры второй половины XVIII начала XIX века
Феномен авторского сознания г. Р. Державина в контексте русской художественной культуры второй половины XVIII начала XIX века Специальность...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconУчебно-методический комплекс дисциплины «История русской литературы конца XIX начала XX века» по специальности 021400 «Журналистика» для 3 курса дневного и заочного отделений Ростов-на-Дону
...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconПрограмма вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 10. 01. 01 «Русская литература»
Программы, предполагающие знакомство с источниками и научной литературой, включенными в приведенные ниже списки. Первый и второй...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconПереплетные руководства конца XIX – начала XX века как источник по истории переплетного дела в России
России в конце XIX – начале XX века все еще остается малоизученной темой. Многие важные аспекты, касающиеся организации переплетного...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconТатарская общественно-политическая мысль в литературе и публицистике конца XIX начала XX вв
Охватывают главным образом Поволжье и Приуралье. Выбор территориальных рамок связан, во-первых, со спецификой развития татарской...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconРабочая программа учебного курса «История»
Пояснительная записка к рабочей программе по Всеобщей истории. Истории Нового времени XIX – начало XX века, Истории России. XIX века,...
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconМосковский индивидуальный книжный переплет конца XIX начала XX века
Охватывают период с последней четверти XIX в до 1917 г включительно. Выбор данного временного промежутка связан с рядом причин
Карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. 120-142. Kaardi- ja kaardimänguteema vene kirjanduses XIX sajandi algul iconТворчество и. Д. Сазанова в контексте русской литературы конца XIX начала XX века
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница