Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница9/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Мороз Б.І., Коноваленко С.М.

Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Основними завданнями, які виконує митна служба України є здійснення митного контролю та оформлення, вдосконалення форм і методів їх здійснення, створення сприятливих умов для забезпечення прискорення цих процесів. В свою чергу тенденції світового розвитку встановлюють завдання із спрощення митних процедур та процедур логістики під час ввезення та вивезення товарів на (з) території країни, зменшення ризиків порушення безпеки, для чого необхідно створювати електронні інформаційні системи.

Концепція створення комплексної інформаційної системи "Електронна митниця" передбачає розробку відповідних аналітичних систем для оперативного прийняття рішень, які потребують певних дій щодо товарів і транспортних засобів. На теперішньому етапі розвитку такі системи активно продовжують впроваджуватись, проте актуальною постає задача розробки ефективних методів та засобів ідентифікації, які б мали такі властивості як навчання, адаптивність, виявлення раніше невідомих закономірностей або навпаки відхилень. Таку низку можливостей мають методи штучного інтелекту, такі як: нечітка логіка, нейронні мережі, генетичні алгоритми тощо.

В роботі пропонується застосувати в якості моделі розпізнавання парадигму багошарових нейронних мереж типу персептрон, що за своєю суттю є універсальними апроксиматорами. На вхід мережі подається вхідний вектор Х(х1,, хn), що відповідає ознакам, які беруться з баз даних статистики, первинних перетворювачів (технічні засоби митного контролю), вантажної митної декларації тощо. Відповідно на виході персептрону матимемо вихідний вектор Y(y1, , ym), який буде показувати до якого класу відноситься об’єкт, ознаки якого були подані на вхід мережі. Обробка інформації таким чином дозволить системі узагальнювати нові інформаційні вектори, видаючи на виході, якщо не остаточне, то принаймні наближене класифікаційне рішення. Наступним кроком йде процедура конкретизації форм митного контролю, які необхідно виконати – огляду, затримання, обмеження руху тощо. Це дозволить оперативно зменшувати ризики порушення митного законодавства. Оскільки інспектор фізично не може бути фахівцем в такому різноманітті ідентифікаційних ознак, то автоматизована система буде доречно доповнювати досвід та інтуїцію посадової особи митної служби.


ОЦІНКА ШВИДКОДІЇ АЛГОРИТМІВ ОБЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПОХИБОК У ПРОГРАМАХ КОМП’ЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Ніконов О.Я.1, Мнушка О.В.1, Савченко В.М.2

1Харківський національний

автомобільно-дорожній університет, м. Харків,

2Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

У статистичних методах математичного моделювання виникає задача обчислення функції помилок erf, зокрема, при побудові інформаційних карт імовірності помилки систем супутникового мобільного зв'язку, для якої не існує аналітичного розв'язку, що вимагає застосування різних наближень цієї функції, від вибору яких залежить не тільки точність обчислень, але й швидкодія програми моделювання.

Найбільш часто функція erf апроксимується рядами й мінімаксними поліноміальними наближеннями, наприклад, раціональною чебышевською апроксимацією, запропонованою W.J. Cody, яка стала де-факто стандартною для реалізації бібліотечної функції erf() у мовах програмування. Недоліком її застосування є фіксована точність одержуваного результату (до 19-20 десяткових розрядів), що не завжди достатньо. Для подолання зазначеного недоліку використовують алгоритми обчислень із довільною точністю, реалізовані в бібліотеках чисельних методів, заснованих на GMP (GNU бібліотека арифметики з довільною точністю), MPFR (бібліотека мови C/C++ для обчислень із довільною точністю й коректним округленням результату), MPC (бібліотека для обчислень із комплексними числами з довільною точністю) і т.д.

Авторами проведений аналіз швидкодії реалізації алгоритму обчислень функції помилки mpfr_erf (MPFR) і апроксимації, запропонованої W.J. Cody. Значення функції помилки обчислювалося з точністю 32 (7-8 десяткових розрядів), 53 (15-16 дес. розр.) і 64 (19-20 дес. розр.) біта, що відповідає базовим числовим типам даних мови C/C++. Було проведено 50 випробувань, у кожному з яких обчислювалося значення функції помилки в циклі 100000 раз. Збільшення довжини мантиси від 23 до 64 розрядів збільшує середній час обчислень приблизно в 5 раз, при цьому, час обчислень функції на основі апроксимації запропонованої W.J. Cody, на порядок менше для будь-яких типів дійсних чисел у порівнянні з функцією mpfr_erf. Таким чином, застосування арифметики з довільною точністю на основі стандартних бібліотек не задовольняє вимог до швидкодії і вимагає розробки оптимізованих за цим критерієм алгоритмів.


ОЦІНКА СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА І НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Носков В.І., Бліндюк В.С.,

Національний технічний університет

Харківський політехнічний інститут", м. Харків,

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

Системи керування сучасних локомотивів характерезуються значною кількістю технічних і економічних показників, що змінюються в часі. Оперативна оцінка всіх цих показників людиною практично неможлива навіть при візуальному відображенні інформації, для аналізу якої потрібна не менш висока кваліфікація фахівця, але й трудомістка обробка даних з використанням обчислювальної техніки.

Для оцінки стану рухомого складу пропонується використовувати новий підхід, заснований на аналізі таксономічного показника. Цей показник є інтегральною величиною, що враховує безліч вимірюваних параметрів або змінних, і використовується для процедур класифікації сучасних соціально-економічних, економіко-математичних, криміналістських і технічних систем.

Розроблена рекурентна нейронна мережа, яка в процесі експлуатації об’єкту розраховує послідовність значень таксономічного показника. Якщо отримані значення приблизно однакові і близькі до одиниці, то це свідчить про оптимальне функціонування об’єкту керування. Зменшення значень таксономічного показника є сигналом про відхилення функціонування об’єкту від оптимального.

За допомогою цієї мережі можливе раннє виявлення зміни динамічних характеристик (розладнань) окремих систем керування моторвагонних поїздів і тісно пов’язана з нею діагностика цих систем.

Для об’єктів з деякою численністю вхідних і вихідних сигналів запропоновано використовувати тришарову нейронну мережу. Для розширення діагностичних здібностей цієї нейронної мережі доцільне використання вихідних сигналів об’єкту не лише в поточній, але і в попередні моменти часу. Розроблений варіант такої мережі був використаний на вітчизняному дизель-поїзді ДЕЛ-02, що дозволило здійснювати ефективний контроль режимів функціонування тягового електроприводу.


КОРРЕКЦИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В СКАНИРУЮЩИХ МАТРИЧНЫХ ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Ольховая Ю.А., Сапцин В.М., Глебов А.А.

Кременчугский национальный университет

имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг

Влияния геометрического шума на качество восстанавливаемых изображений, полученных сканирующим матричным фотоприемным устройством обусловлено как дискретной природой вещества, из которого сделаны фотоприемные элементы (ФПЭ) матрицы, так и неравномерным расположением эффективных центров фоточувствительности площадок, которые могут не совпадать с их геометрическими центрами.

Возможности подавления геометрических шумов можно рассматривать как на аппаратном, так и на программном уровне. Последний позволяет в значительной мере компенсировать неравномерность облучения при калибровке; отклонение реальных приемников от линейной модели, используемой при коррекции видеосигнала, а также уход значений параметров приемников за время, прошедшее после окончания последней калибровки.

В отличии от традиционного подхода, в основе которого лежит использование эталонных площадных излучателей, был использован новый подход [1] к подавлению геометрического шума, обеспечивающий его коррекцию в режиме максимально возможной адаптации к условиям измерений – в процессе наблюдения сцены непосредственно по ее сигналам. При этом применяется двумерное малоамплитудное сканирование со специально подобранным законом, по которому матрица ФПЭ смещается относительно изображения, регистрация соответствующей последовательности кадров и их цифровая обработка, что позволило провести компьютерное моделирования процедур регистрации и восстановления изображений.

Список литературы:

1. Kober V.I, Saptsin V.M., Vavilov V.P. New method of digital modulative adaptive autocalibration of IR-imaging devices. Eurotherm Seminar № 27 QIRT’92 (Chatenay-Malabry, Franes, July 7-9, 1992). – Paris: EETI ed., 1992, p. 3 – 7.


МОДЕЛЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СКЛАДНІЙ ІЄРАРХІЧНО ВПОРЯДКОВАНІЙ СИСТЕМІ

Плюта Н.В.

Державний вищий навчальний заклад

"Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

Поява та стрімкий розвиток розподілених систем викликає необхідність вдосконалення моделей та методів математичної теорії координації для забезпечення комплексного вирішення задачі координації, тобто пошуку «оптимального координуючого сигналу» та «оптимальної схеми взаємозв’язку» в системі. Ефективним при цьому є застосування процесного підходу до побудови координаційного механізму, який пропонує дослідження системи управління у її взаємозв’язку з процесами, функціонування яких забезпечує складна ієрархічно впорядкована система.

Визначимо складну ієрархічно впорядковану систему як трійку , де – система послідовно-паралельних процесів, – система управління, – множина впливів налаштування та сигналів зворотного зв’язку, яка відображає взаємодію між центрами прийняття рішень системи та процесами системи (рис.).

Рис. Модель координаційної взаємодії


Застосування запропонованої моделі при побудові координаційного механізму дозволяє встановити відповідність системи управління структурі процесів та визначити шляхи її вдосконалення.


АЛГОРИТМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ INTEL THREADING BUILDING BLOCKS

Прадун Д.В.

ГНУ "Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси", г. Минск, Беларусь

Библиотека языка C++ Threading Building Blocks (TBB) от компании Intel позволяет разработчику создавать многопоточные приложения, что может эффективно использоваться при реализации алгоритмов бинаризации, фильтрации, кластеризации и определения градиента у мультиспектральных изображений.

Все параллельные вычисления в рамках библиотеки производятся посредством вызова функций простых либо сложных циклов [1]. За счет использования библиотеки TBB при реализации алгоритмов предварительной обработки изображений можно достигнуть ускорения в 1,5-9 раз в зависимости от сложности реализованного алгоритма (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1

Результаты вычисления градиента изображения

Характеристики изображений

Время обработки, с

последовательный режим

параллельный режим

3 канала, 2638 × 2546

7,1

5,4

3 канала, 5000 × 5000

17,7

10,0


Таблица 2

Результаты фильтрации с помощью оператора Гаусса

Характеристики изображений

Время обработки, с

последовательный режим

параллельный режим

3 канала, 2638 × 2546

412

52

3 канала, 5000 × 5000

1 604

177


Список литературы: 1. IntelThreading Building Blocks – Documentation Threading Building Blocks – Documentation [Electronic resource]. – Mode of access: http://software.intel.com/en-us/articles/intel-threading-building-blocks-documentation. – Date of access: 12.10.2009.


МНОГОУРОВНЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Ризун Н.О.

Днепропетровский университет экономики и права им. А. Нобеля, г. Днепропетровск

Разработана концепция создания экспертной системы многоуровневого управления качеством учебного процесса в ВУЗе путем математического, методологического и программного обеспечения процесса принятия решений по организации и управлению подсистемами тестового контроля знаний и составления рационального расписания учебных занятий студентов.

Уровень_1 предлагаемой экспертной системы (ЭС) реализует расширенный алгоритм принятия решений (ПР) по анализу качества тестового материала на базе системы продукционных правил (СПП) выявления факта (Rule_1_1) и причины (Rule_1_2) "проблемности" тестовых заданий на основе показателя эталонного/фактического времени выполнения задания определенной сложности Tэ / Tф.

Уровень_2 является формализацией алгоритмов принятия решений по формированию адаптивного алгоритма определения последовательности подачи тестового материала (уровень_1), базирующегося на СПП идентификации значения показателя "достаточности" прохождения индивидуального количества типов (уровней) тестовых заданий (Rule_2_1) и проверки гипотезы о вероятности угадывания и/или неустойчивости знаний студента (Rule_2_2) на основе дифференцированных значений Tэ и Tф.

Уровень_3 обеспечивает реализацию системы ПР по идентификации результатов тестирования (уровень_2) путем формализации многоступенчатой СПП идентификации показателей оценки степени устойчивости знаний – коэффициента корреляции Kk между рядами фактического и нормативного времени, потраченного на правильный ответ (Rule_3_1), и динамического коэффициента Dk (Rule_3_2), а также дифференцированной корректировки фактически набранного количества баллов за правильные ответы в зависимости от соотношения значений величин Kk и Dk (Rule_3_3).

Уровень_4 предполагает реализацию алгоритмов ПР по управлению качеством учебного процесса путем рационального распределения учебной нагрузки и составления расписания на основании СПП комплексной оценки сложности учебных дисциплин по среднему баллу (Rule_4_1, Уровень _3), количеству междисциплинарных связей (Rule_4_2), и последовательности расположения лекционных и практических занятий (Rule_4_3).

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница