Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница3/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

СИНТЕЗ ДЕРЕВ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АГЕНТНОГО ПІДХОДУ

Гофман Є.О., Олійник А.О., Субботін С.О

Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В роботі розглянуто питання побудови дерев рішень на основі мультиагентного підходу. Для виконання ідентифікації дерев рішень з використанням мультиагентного підходу з непрямим зв'язком між агентами запропоновано перетворити основні етапи методу відповідно до особливостей розв'язуваного завдання.

В розробленому мультиагентному методі на етапі ініціалізації створюється граф пошуку, установлюються параметри роботи методу, а також розраховуються евристичні міри важливості вузлів графа. Для розв'язання завдання побудови дерев рішень граф пошуку буде складатися з вузлів, що представляють окремі лінгвістичні терми, до яких можуть ставитися лінгвістичні змінні. При цьому для кожного лінгвістичного терма вихідної лінгвістичної змінної створюється окремий граф пошуку, для якого розраховуються окремі матриці евристичних значимостей і феромонів. У зв'язку з цим пошук на кожному графові пошуку виконується окремою множиною агентів.

На етапі пересування агенти приймають рішення, у який вузол пере­міститися. Таким чином, формуються окремі дерева рішень для кожного лінгвістичного терма вихідної лінгвістичної змінної. Для такого розв'язку пропонується застосовувати правило випадкового вибору, що базується на евристичних мірах важливості та мірі пріоритетності, заснованої на моделюванні виділення феромонів у процесі пересування. Рішення про завершення переміщення окремого агента слід приймати, виходячи з того, наскільки добре побудоване дерево рішень виділяє відповідні класи екземплярів вихідної навчальної вибірки.

При розв'язанні завдання синтезу дерев рішень як міру пріоритетності необхідно використовувати якість покриття окремого дерева екземплярів відповідного класу. Крім того, пропонується використовувати елітну стратегію, що дозволить забезпечити більш швидку збіжність до підсумкового розв'язку.

Розроблений мультиагентний метод ідентифікації дерев рішень використовує при пошуку декілька графів пошуку для кожного класу об'єктів, що дозволяє синтезувати дерева рішень з високою точністю класифікації. На основі результатів проведених експериментів можна зробити висновок, що запропонований метод ідентифікації дерев рішень дозволяє синтезувати дерева рішень з високими узагальнюючими властивостями, а також дозволяє уникати надлишкового розширення дерева.


К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЯМР-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Даниленко А.Ф., Смоленский В.Ю.

Национальный технический университет

Харьковский политехнический институт”, г. Харьков

ЯМР-спектрометр – прибор в котором реализован метод анализа веществ с применением магнитно-ядерного резонанса, при помощи которого проводят идентификацию и изучение вещества. В современных приборах ЯМР-спектрометрии используется метод импульсной обработки вещества с целью определения его характеристик основанный на фурье-преобразованиях полученного эхо-сигнала.

При исследовании веществ с помощью ЯМР-спектрометра, возникает ряд проблем, связанных с большими временными затратами на позиционирование образца и обработку полученной информации при помощи ЭВМ.

Модернизация установки ЯМР-спектрометра основывается на использовании универсальных персональных ЭВМ типа IBM PC Pentium и платы АЦП-ЦАП. Подход к модернизации установок ЯМР заключается в частичной замене устаревшего оборудования.

Для модернизации ЯМР-спектрометра предлагается усовершенствовать систему позиционирование образца и осуществить управление интерфейсом с помощью оригинальной программы на языке СИ, и автоматизировать весь процесс исследования вещества с применением Windows XP.


ЛИНЕАРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА С ТЯГОВЫМ АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ


Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

Известны работы, в которых предпринимались попытки получить удобный математический инструмент для решения задачи управления тяговым приводом с помощью геометрической теории управления. При этом удалось получить закон оптимального управления для объектов, которые описывались системами обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений 5-6 порядка. Однако при этом модель привода имела только один эквивалентный тяговый двигатель, что существенно ограничило возможности модели для поиска оптимальных законов управления реальным приводом. В связи с этим важно уточнение модели привода и разработка метода динамической линеаризации полученной модели.

Исходная модель движения дизель-поезда по перегону имеет вид:

где – расстояние; t – время; – скорость движения состава; a235, a279, a21,, a10,2, a10,7,9 – постоянные коэффициенты; , – соответственно потокосцепление ротора двигателя головного и последнего вагона; , и , – соответственно токи статора двигателей головного и последнего вагона по осям q и d; , – переменные, зависящие от потокосцеплений роторов двигателей; , – управления.

С помощью геометрической теории управления из исходной математической модели была получена линейная эквивалентная модель объекта управления в канонической форме Бруновского:Исследование полученной линейной модели подтвердило ее адекватность, и возможность получения с ее помощью оптимальных законов управления.


МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ПОВЗДОВЖНЬО-ДИНАМІЧНИХ СИЛ, ЩО ВИНИКАЮТЬ МІЖ ВАГОНАМИ ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГА З ТЯГОВИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Нестеренко А.О.

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків


У роботі розглянуті питання моделювання коливань поздовжньо-динамічних сил, що виникають при взаємодії вагонів дизель-потяга при перехідних режимах руху. Урахування процесів, що розглядаються, має важливе значення для забезпечення безпеки руху на складних ділянках профілю та зниження енерговитрат на тягу поїздів.

Розроблено дві диференційні математичні моделі дизель-потяга з тяговим асинхронним електродвигуном: у нерухомій прямокутній та у синхронній системах координат. Модель дизель-потяга з тяговим асинхронним електродвигуном у прямокутній системі координат дозволяє проводити дослідження з урахуванням миттєвих значень змінних, що в ряді випадків є необхідним при вивченні явищ, що відбуваються в основних системах електропривода. Робота з диференціальними рівняннями, що описують основні електромагнітні процеси в приводі, в нерухомій системі координат не зовсім зручна через громіздкі вирази та складність математичної моделі. Для спрощення роботи з системами подібного роду була запропонована модель, що використовує метод обвідних. При цьому для запису рівнянь використовується система ортогональних осей, що обертаються синхронно зі швидкістю результуючого вектора напруг статора. Таку модель доцільно використовувати, коли при дослідженні необхідно проводити аналіз процесів, що протікають в електродвигуні і не потрібен облік властивостей джерела живлячої напруги.

У результаті дослідження на моделі виявлені коливання зусиль, що виникають між вагонами дизель-потяга та встановлено адекватність моделі реальному об’єкту. Основною змінною, за якою проводилося порівняння, була швидкість руху дизель-потяга. Було зроблено висновок, що модель може бути використана для проведення досліджень і синтезу керуючих впливів для тягового асинхронного електродвигуна.


СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ МЕТОДОМ АКОР ДЛЯ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА C СИСТЕМОЙ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ

Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Рассматривается проектирование оптимальных регуляторов для дизель-поезда с тяговым асинхронным приводом с применением метода аналитического конструирования регуляторов по критерию обобщенной работы (АКОР).

С учетом некоторых допущений математическая модель движения дизель-поезда может быть представлена системой нелинейных дифференциальных уравнений высокого порядка. Для данного объекта предлагается синтез регуляторов осуществить с помощью метода АКОР.

С целью упрощения синтеза регуляторов по методу АКОР, предлагается выполнить декомпозицию исходной математической модели на две модели: модель, описывающую движение дизель-поезда, и модель процессов в асинхронном двигателе. Тогда задача оптимального управления движением дизель-поезда может быть сформулирована следующим образом: на первой модели необходимо найти оптимальный тяговый момент М, который обеспечит перевод объекта управления из исходной точки в конечную за заданный интервал времени, а на второй модели – найти такие управляющие воздействия на тяговый асинхронный электродвигатель, которые реализуют момент М первой модели. Данный подход можно усовершенствовать в плане построения для второй модели системы векторного управления, входом для которой является необходимый момент М, который должен быть реализован тяговыми асинхронными двигателями (ТАД).

Для управления ТАД, с учетом поддержания постоянства модуля потокосцепления ротора (векторное управление ТАД), необходимо формировать только момент на ТАД. Данный момент в классической системе векторного управления определяется исходя из соотношения, описывающего механическую часть привода.

В докладе рассматривается этапы синтеза регуляторов по методу АКОР, а также построения системы векторного управления ТАД. Приводятся результаты моделирования, подтверждающие целесообразность данного подхода.


РОЗПІЗНАВАННЯ K-ЗНАЧНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ

Дмитрієнко В.Д., Петрушанський М.В.,

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

При розробці електронних пристроїв високої швидкодії виникає необхідність враховувати різні види збоїв, зокрема динамічні процеси перемикання. Розпізнавання цих збоїв при моделюванні та проектуванні пристрою виконується шляхом візуального спостереження, бо існуючі автоматичні системи розпізнавання відхилень від нормального функціонування пристроїв не дозволяють ефективно визначати ці збої у роботі пристроїв.

Пропонується дискретна нейронна мережа, що виконує задачі розпізнавання та класифікації збоїв, представлених у вигляді K-значних сигналів при використанні семизначного представлення сигналу в системі K-значного диференційного числення. Архітектура запропонованої нейронної мережі включає 3 шара K-значних нейронів, а також 2 бінарні керуючі нейрони.

Навчання запропонованої нейронної мережі передбачає розпізнавання наступних типів сигналів: статичний сигнал нульового рівня, сигнал рівня статичної "одиниці", перехід з нуля в невизначеність, перехід з одиниці в невизначеність, гладкий перехід з нуля в одиницю, динамічний ризик збою з нуля в одиницю, гладкий перехід з одиниці в нуль, перехід з невизначеності в одиницю, динамічний ризик збою з одиниці в нуль, статичний ризику збою в нулі, перехід з невизначеності в нуль, статичний ризик збою в одиниці, невизначеність. Навчання сигналу, що не входить до цього переліку може створювати додаткові класифікаційні категорії, однак новий вхідний образ не може примусити змінитися існуючу пам'ять. Можлива кількість запам’ятованих сигналів обмежується кількістю нейронів в архітектурі мережі.

Застосування запропонованої нейронної мережі для розпізнавання сигналів, представлених у багатозначних алфавітах дає можливість ідентифікувати ризики збоїв, що є важливим для комбінаційних пристроїв, де необхідно знаходити критичні місця з метою наступної модифікації схем й усунення ризиків.


ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ У СИСТЕМІ

Дмитрієнко В.Д., Потлатов В.В.,

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

З ростом бізнесу та поширенням штату працівників все більш великих компаній переходять до використання автоматизованих систем керування ресурсами підприємства, систем класу ERP. Користь від впровадження таких систем очевидна: автоматизація та централізація бізнес процесів та ресурсів дозволяє підвищити ефективність керування підприємством та значно знизити трудовитрати персоналу. Водночас в ERP-системі зосереджена велика кількість фінансової інформації, яка необхідна для повсякденної діяльності підприємства. Очевидно, що ця інформація є конфіденційною та її розкриття може привести до значних збитків. Тому проблема інформаційної безпеки є актуальною для систем класу ERP.

При забезпеченні інформаційної безпеки систем класу ERP повинен використовуватись комплексний підхід, який включає як впровадження різноманітних організаційних мір, так і використання технічних засобів захисту.

Достатньо багато робіт орієнтовано на дослідження мережевої безпеки, безпеки баз даних ERP-систем, а також захисту інформації на клієнтському комп’ютері. Всі вище згадані дослідження орієнтовані на типові міри захисту систем. Однак останні дослідження вказують, що найбільша загроза інформаційної безпеки сьогодні знаходиться в самій організації. Працівники підприємства мають можливість нанести значно більш шкоди ніж зовнішні злочинці. В цей час багато систем класу ERP мають тільки засоби захисту від неавторизованого доступу, але не від внутрішніх працівників.

Тому для захисту конфіденційної інформації пропонується оптимізувати систему керування підприємством та змоделювати систему контролю доступу до виконання бізнес-операцій.

Таким чином оптимізація системи керування підприємством та автоматизація процесів керування доступом у системі дасть можливість знизити ймовірність ризиків, пов’язаних з несанкційним доступом та порушенням правил розділення повноважень для кожного працівника в системі. Також цей підхід дасть можливість вживати необхідні міри щодо попередження виникнення ризиків.


Дискретные нейронные сети АРТ для работы с зашумленными входными данными

Дмитриенко В.Д., Хавина И.П.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

Одним из недостатков дискретной нейронной сети адаптивной резонансной теории АРТ-1 является наличие деградации и размножение классов при классификации зашумленных входных данных. Это свойство нейронной сети связано с тем, что в режиме обучения веса связей из слоя распознающих элементов к слою интерфейсных нейронов фактически получаются в результате пересечения входного бинарного изображения и бинарного изображения, хранящегося в весах связей победившего распознающего нейрона.

При наличии помех, изменяющих единичные входные сигналы на нулевые, соответствующие им веса связей от победившего распознающего нейрона в слой интерфейсных нейронов обнуляются. В дальнейшем они не могут принимать единичные значения, что и приводит к тому, что подача последовательности зашумленных входных векторов ведет к деградации и размножению классов.

Для преодоления этого недостатка нейронной сети АРТ-1 предложено несколько новых алгоритмов ее обучения.

Одним из наиболее универсальных алгоритмов, предотвращающим размножение классов, является алгоритм обучения сети, в котором запрещена адаптация весов связей распределенных распознающих нейронов, ставших нейронами-победителями. Этот алгоритм устойчиво выполняет классификацию входных бинарных изображений при широком спектре помех, связанных с изменением входных бинарных изображений.

Для случая помех, изменяющих единичные элементы, может использоваться алгоритм, в котором после определения нейрона-победителя с помощью параметра сходства входного изображения и изображения, хранящегося в весах связей нейронной сети, коррекция весов связей от нейрона-победителя к интерфейсным нейронам определяется не с помощью операции пересечения, а на основе операции объединения указанных изображений.

Математическое моделирование функционирования нейронной сети АРТ 1 с предложенными алгоритмами подтвердило работоспособность предложенных алгоритмов.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница