Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница22/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Методичні засади розробки класифікації бізнес-процесів

Єльнікова Л.В., Брінь П.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Розглянуто основні поняття бізнес-процесів та приведена існуюча класифікація у літературі, акцентована увага на необхідність використання підходу на основі процесів.

У роботі були розглянуті тенденції у сучасному менеджменті, такі як використання принципів реінжинірингу бізнес-процесів до управління організацією. Але до впровадження такого підходу потрібно визначити бізнес-процеси та розробити їх класифікацію.

Бізнес-процес – це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи на виходи, що мають цінність для споживача.

Згідно сучасної літератури процеси організації можуть бути розділені на 3 основні категорії за характером діяльності та продукту, що створюється: первинні бізнес процеси, бізнес-процеси, що підтримують первинні бізнес-процеси (допоміжні), та процеси розвитку. Також до цієї класифікації можна додати ще один пункт: бізнес-процеси управління.

Але також треба класифікувати бізнес-процеси з урахуванням поділу їх згідно не тільки існуючої загальної класифікації, але також і беручи до уваги особливості функціонування даного підприємства і галузі, в якій воно здійснює свою діяльність.

Нами була розроблена класифікація з позиції основних характеристик процесу, тому що це дасть можливість достовірно виділити і описати процеси: за кількістю повноважень і ресурсів у власника бізнес-процесу; за результатами виходу; за потоками, що забезпечують вхід; за ресурсами, що використовуються для функціонування процесу.

Відповідно даної класифікації можна визначити процеси, які нестабільні у своїй діяльності, не досягають поставленого рівня показників у системі, використовують ресурси, але не привносять цінності до продукту. Також таку класифікацію можна застосовувати при такому підході як реінжиніринг бізнес-процесів як один з перших кроків розробки його плану.


ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Загребальна О.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Управління якістю має великий вплив на конкурентоспроможність підприємства на сучасному ринку товарів та послуг. Якість є одним з найбільш важливих чинників попиту. Більшість українських підприємств нездатна скласти значну конкуренцію закордонним фірмам у багатьох сферах діяльності. Це пов’язано, у першу чергу, з реалізацією методів управління.

У світовій практиці широко застосовуються такі підходи як 6 Сігм, стандарти ISO 9000, збалансована система показників, структурування функції якості, бенчмаркінг та ін. У більшості з них взято за основу принципи загального управління якістю (Total Quality Management), автором яких є американський вчений Едвард Уїльям Демінг. Тому ці принципи мають велику актуальність і у наш час. Метою вивчення даної проблеми є виявлення найбільш несприятливих факторів для реалізації TQM на українських підприємствах.

Відповідність даним принципам наступна:

 План та визначення цілей складається за правилами, але досягнення цих цілей буває сумнівним.

 Філософія нової якості приймається частково. Деякий відсоток дефектної продукції може потрапити до замовника та кінцевого споживача.

 Вимоги до постачальника щодо якості в більшості випадків складно реалізувати.

 Безперервна система покращення якості має не прогресивний, а варіювальний характер і залежить від успішної діяльності підприємства.

 Тренування є реальним у реалізації тому здійснюється близько достатнього рівня у даних умовах. Атмосфера у колективі нерідко буває сприятливою.

 Мотивація з виключанням нагород і штрафів, особливо у грошовому виразі, не придатна для українських підприємств.

Отже, більшість проблем виникає через зосередження на зниженні ціни, а не орієнтації на якості, а також вибір переваги інтересів компанії над споживчими. Порушення принципів загального управління якості в українських компаніях на практиці відбувається у багатьох сферах.

ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Заславская Е.М., Решетняк Е.В.

Национальный технический университет

Харьковский политехнический институт”, г. Харьков

Изменившиеся в течение последнего десятилетия условия ведения отечественного бизнеса побуждают украинские компании обращать внимание на международные практики менеджмента и применять их в собственной деятельности. Система сбалансированных показателей (ССП), которая используется в качестве инструмента управления в 50-75% компаний, входящих в Top-500 Fortune, закономерно вызывает интерес менеджеров и собственников продвинутых украинских предприятий.

Попытки внедрения ССП далеко не всегда однозначно приводят к успеху – данный процесс может сопровождаться рядом сложностей. Несмотря на влияние определенных культурных факторов и исторически сложившихся практик ведения бизнеса в нашей стране, трудности внедрения ССП нельзя отнести “по происхождению” исключительно к украинским. Такие значимые аспекты внедрения, как привязка ССП к системе стратегического планирования всей компании, ее интеграция в управленческий учет и систему мотивации сотрудников, а также построение эффективной системы коммуникаций на фирме являются непростыми для предприятий в любых странах.

Исходя из опыта зарубежных компаний, а также из практики авторов в разработке и внедрении системы сбалансированных показателей, задачи внедрения ССП не относятся к разряду неразрешимых. К ключевым факторам успеха в обеспечении эффективного функционирования ССП следует отнести: неустанное внимание со стороны руководства; системные повседневные усилия, направленные на регулярный мониторинг результативности деятельности и внесение необходимых корректив в действия; вовлечение сотрудников всех уровней; усилия по поддержанию энтузиазма команды менеджеров. Важно, чтобы внедряемая система была понятной для сотрудников на всех уровнях, трансформируя стратегические приоритеты компании в четкие для каждого уровня цели; содержала однозначные измерители как финансовых, так и нефинансовых срезов деятельности, позволяющие в каждый момент оценивать прогресс в продвижении компании к намеченному видению.


Финансовая система

Захарченков С.П.

Национальный технический университет

Харьковский политехнический институт”, г. Харьков

В современной учебной и научной литературе отсутствует единый подход к пониманию термина «финансовая система». Чрезвычайное разнообразие трактовок понятия «финансовая система» можно объяснить двумя обстоятельствами: 1) отсутствием единого мнения среди ученых в понимании того, чем по сути являются финансы; 2) отсутствием однозначного понимания термина «система».

В результате синтеза системного подхода И. Канта с категориальным понятийным аппаратом А.И. Уёмова и авторской концепцией сущности финансов сформулировано определение, согласно которому финансовой системой может считаться любой субъект хозяйственной деятельности (любая совокупность СХД), в котором (между которыми) имеют место финансовые отношения.

Микроуровень финансовой системы представляет собой совокупность фондов, и финансовых отношений между ними, в ходе которых меновая стоимость движется как мыслимая отдельно вещь.

Макроуровень финансовой системы представляет собой совокупность субъектов хозяйствования и централизованных фондов, между которыми меновая стоимость в ходе финансовых отношений движется как физически отделимая вещь (в форме денег и ценных бумаг).

В качестве финансовой системы, концептом которой является меновая стоимость как свойство, может рассматриваться любой субъект хозяйственной деятельности, меновая стоимость капитала которого (Ск) находится в отношении

Ск(t1) ≥ ≤ Ск(t2).

Финансовую систему на макроуровне необходимо рассматривать как целостность в глобальном мировом масштабе. Любое промежуточное членение финансовой системы на подсистемы следует осуществлять, исходя из проблем и задач, решаемых в рамках конкретного исследования, с учетом таких системных свойств, как иерархичность и целостность.


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Зеленська А.С.

Харківський державний технічний університет будівництва

та архітектури, м. Харків

Глобалізація світового економічного простору передбачає організацію міждержавних фінансових потоків, що обумовлює активізацію валютних відносин. Валютні операції є відносно новою сферою діяльності комерційних банків, тому існує багато проблем щодо діяльності українських комерційних банків на національному та світовому валютних ринках, а також розвитку валютних кредитних відносин як з фізичними, так і юридичними особами. У зв`язку з цим актуальним завданням є моніторинг стану та визначення перспектив розвитку активних операцій українських комерційних банків на національному та світовому валютних ринках.

Розвиток активних валютних операцій вітчизняних банків відбувається в умовах посилення глобалізації фінансових ринків різних країн, інтернаціоналізації господарських зв'язків, прискорення передачі інформації за допомогою сучасних електронних засобів зв'язку, збільшення обсягу валютних операцій з метою страхування валютних та кредитних ризиків, диверсифікації валютних резервів і переміщення валютної ліквідності, збільшення чистого валютного попиту як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринках, фінансової лібералізації та послаблення державного валютного регулювання й контролю, зокрема, скасування податку на валютні операції та спрощення вимог з реєстрації притоків іноземного капіталу тощо.

Проведене дослідження дозволило визначити, що перспективними напрямами розвитку активних операцій українських банків на валютному ринку у теперішній час є: кредитне та розрахунково-касове обслуговування у м`яких валютах, експортне кредитування, обслуговування міжнародних розрахунків за комерційними угодами, налагодження кореспондентських відносини з банками Близького Сходу, здійснення конверсійних операцій (операцій з негайною поставкою – угод today і tomorrow, операцій з виконанням в майбутньому – форвардних і опціонних угод, угод SWAP), здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів. Це обумовлює необхідність адаптації існуючого організаційного забезпечення активних операцій українських банків до сучасних регулятивних стандартів світового валютного ринку.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Зубкова А.Б.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Одним із індикаторів конкурентоспроможності підприємства на певному ринку є його обсяг продажів, забезпечення якого є маркетинговою функцією підприємства. Проте, маркетингові компетенції є одними з найбільш динамічних, тому їх набір потребує постійного оновлення. Періодичність такого оновлення на сучасному етапі залежить від таких чинників: технологічні, фінансові, суспільні та інтеграційні. Зокрема, 79% маркетологів у щорічному опитуванні Unica відзначили, що будуть використовувати маркетинг соціальних медіа у 2011році.

Набір маркетингових компетенцій було визначено Chartered Institute of Marketing (Великобританія) у 2003 році. Але, нажаль, його оновлення на рівні бізнес-компетенцій не відбувалось. Тому необхідним є дослідити та визначити набір маркетингових компетенцій.

В ході дослідження було проаналізовано три ключові категорії інформаційних джерел для визначення набору маркетингових компетенцій: (1) інститути маркетингу, (2) гуру маркетингу; (3) університетські дослідження/вчені.

Проведений аналіз дозволив визначити такі основні напрямки розвитку маркетингових компетенцій: маркетингові дослідження та аналіз, стратегічне планування, управління продуктами та послугами, управління та встановлення ціни, організація та управління маркетингом, доставка цінності/розповсюдження, управління відносинами з клієнтами, бренд менеджмент, маркетингові комунікації/передача цінності в комунікаціях, управління проектами в маркетингу, управління нематеріальними активами в маркетингу, міжнародні маркетингові компетенції.

Таким чином, визначений в ході дослідження набір маркетингових компетенцій дозволяє підприємству встановити, з урахуванням галузевої специфіки: (1) компетенції, які необхідно розвивати; (2) компетенції, які підприємство не може забезпечити самостійно та потребує аутсорсингу; (3) економічну доцільність (1) та (2); (4) очікуваний вплив розвитку маркетингових компетенцій на конкурентоспроможність підприємства.

MODERN METHODS OF MARKET SIZE ESTIMATION

Ziubanova D.M., Kovshik V.I.

National technical university «Kharkiv polytechnical institute», Kharkiv

The market size estimation is one of the most important elements of a marketing research. The indicator of market size is used in the management process of a company to assess a situation in the particular market, allows to calculate the competitiveness of companies and products, to identify new business opportunities, to plan new ways to expand operations.

Such scientists as P. Kotler, J. Evans, J-J. Lambin, G. Bagiev, V. Anurin were engaged in researches of the given problem. In their works a definition of the market size in a context of research of the competitive environment in detail enough and completely is covered, however, sufficient attention to features of marketing researches depending on specificity of the studied market has not been given.

The objectives of this report are to investigate modern methods of market size estimation, summarize the existing information about them and to make conclusions about their practical applicability for marketing purposes at different types of enterprises.

In the study the factors affecting the choice of appropriate method of investigation such as competition type in the market, market segmentation, geographical boundaries, initial price and period of time were considered. Authors pay attention on that fact that universal approach to estimation of market size doesn’t exist because of various combinations of factors, stated above. In the research the following approaches were considered: methods based on structural characteristics; estimation by production volumes; by volume of consumption; by sales volumes and indirect methods.

It is possible to conclude that a choice of approach to market size depends on scale of company’s business activity and resources available to perform such a research. In the result of investigation authors propose the universal model for determination of the more suitable approach to the market size assessment. This model is designed to help managers in the process of making marketing decisions. It is a two-dimensional matrix the axes of which represent respectively the scale of company’s business activity and resources available. Each axis is divided into three contingent parts and obtained nine segments show the appropriate methods to use in each situation. The model is recommendatory and can be improved and enhanced to be more relevant to the market investigation process and also can be adapted to various conditions in different spheres of companies’ business activity.

Особливості формування товарної

стратегії підприємства

Іванченко А.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Посилення конкуренції на світових ринках в умовах глобалізації суспільства вимагає від вітчизняних суб’єктів господарювання формування ефективної товарної стратегії. Товарна стратегія підприємства включає комплекс стратегічних рішень, що визначають номенклатуру, асортимент та обсяги виробництва продукції, товарів, послуг. Товарну стратегію неможливо відокремити від реальних умов діяльності економічного суб’єкта, специфіки зовнішнього середовища, рівня розвитку економіки в цілому та локальних ринків зокрема.

Однією з проблем, які виникають у вітчизняних підприємств в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародних ринках, є відсутність чітко обґрунтованої товарної стратегії, що призводить до послаблення чи навіть втрати конкурентних позицій. Тому при формуванні товарної стратегії необхідно провести аналіз продукції, що випускається, за номенклатурою й асортиментом і сформувати укрупнені номенклатурні та асортиментні групи. Групування виробів повинно базуватися на об'єднанні виробів, які є взаємозамінними, в такому напрямку: виключення з виробничої програми даного виробу або не вплине на стратегічний потенціал підприємства, або цей вплив може бути компенсовано за рахунок збільшення виробництва інших виробів даної групи.

Окрім цього, товарна стратегія повинна узгоджуватися з іншими напрямками діяльності в контексті стратегічних планів розвитку підприємства. Ефективність товарної стратегії підприємства, з одного боку, залежить від ступеня впливу на функціонування підприємства кожного фактора зовнішнього середовища, з іншого – від впливу факторів внутрішнього середовища, тобто безпосередньо від стандартизації, спеціалізації, сервісного обслуговування, марочної політики, маркетингової активності підприємства та ін.

Отже, передумовою формування товарної стратегії є аналіз чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства, розподіл цих факторів за рівнями впливу на чинники сильного впливу, середнього впливу та слабкого впливу. Такий розподіл чинників надасть можливість розробити товарну стратегію, більш адаптовану до швидких змін середовища діяльності підприємства.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Івахненко А.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Формування стимулюючої інвестиційно-інноваційної політики‚ орієнтованої на економічне зростання‚ має здійснюватися з урахуванням комплексного підходу, який охоплює елементи як загальної макроекономічної політики щодо розбудови сприятливого інвестиційного середовища для реалізації інноваційних проектів‚ так і спеціальних стимулів для інвестування інноваційних технологічних змін‚ які слід запроваджувати на державному рівні.

Здійснення такої політики повинно включати реалізацію таких управлінських заходів.

  1. Пряме державне фінансування інноваційних інвестицій з реалізації програм структурної перебудови.

  2. Застосування системи пільг щодо податку на прибуток за умови його використання на інноваційні інвестиції.

  3. Запровадження системи стимулювання кооперації науки і виробництва в інноваційному процесі.

  4. Стимулювання інвестицій у технопарки, інкубатори, інноваційні центри‚ інші трансферні та інфраструктурні фірми, які сприяють впровадженню нових технологій у виробництво.

  5. Удосконалення інвестиційної політики щодо міжнародного трансферу технологій: підвищення ефективності організаційно-економічного механізму, що створює політичні, правові та економічні умови для зростання притоку виробничого іноземного капіталу для забезпечення досягнення державних цілей інноваційного розвитку, а також активізує експорт вітчизняних технологій.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница