Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница10/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

Романов С.Ю.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

В настоящее время для оценки знаний чаще всего используется стандартная схема индивидуального оценивания методом экспертных оценок, при котором оценивание производит эксперт или группа экспертов. В связи с этим актуальной задачей является оценка результатов тестирования как метода объективного оценивания знаний, а также возможности его автоматизации с целью снижения трудоёмкости и повышения качества оценивания.

Главным элементом рассматриваемой системы оценки знаний является тестовое задание. Наиболее сложной задачей при разработке теста является построение базы вопросов, обеспечение структурной целостности и системности а также оценки результатов с высоким уровнем точности. Для решения этой задачи существуют различные методы. В работе, для автоматической генерации тестовых вопросов использован аппарат нечеткой логики, а именно генетический алгоритм, построенный на трехпараметрической формуле Бинбраума, учитывающей скрытые возможности тестируемого, и алгоритм нечеткого вывода Мамдани для итогового формирования оценки.

Программа написана на языке C++ и включает в себя модули, отвечающие за автоматическую генерацию тестовых заданий, тестирование, формирование и вывод результата, подключение новых модулей, расширяющих возможности тестирующей программы, подключение баз данных для формирования тестовых заданий в разных областях знаний.

Для формирования нечетких переменных на основании лингвистических переменных используется треугольная функция принадлежности, а для формирования итоговой оценки, которая является выходной лингвистической переменной, используется база знаний, которая представлена в виде набора продукций и формируется экспертом для каждой учебной дисциплины.

Задачи, решаемые системой, состоят в следующем: осуществить возможность автоматически генерировать тестовые задания, проводить тестирование, выставлять адекватную оценку высокой степени точности, формировать пояснение выставленной оценки и рекомендации по углублению знаний в той или иной области, давать комплексную оценку качества теста и тестовых заданий.

Программное обеспечение адаптивной системы тестирования знаний построено с использованием языка С++. Такой подход позволяет сделать более простой и эффективной работу приложения, а также обеспечивает его функционирование на большинстве из известных платформ.

Тестовые примеры показали эффективность такого подхода к построению адаптивных систем контроля и оценки знаний.


ЗАСОБИ СИНТЕЗУ МАТРИЧНИХ З‘ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИГНАТУРНИХ АНАЛІЗАТОРІВ

Рисований О.М.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Останні п’ять років визначальний вплив на хід військових конфліктів надає протиборство засобів повітряного нападу і засобів протиповітряної оборони. В сучасних умовах ефективність керування озброєнням і військовою технікою (ОВТ), тобто зенітними ракетними комплексами (ЗРК) визначається якістю моделей руху і розпізнавання літальних апаратів (ЛА), ефективність керування військами протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) – якістю моделей динаміки бойових дій та операцій. На даний час у Збройних Силах (ЗС) України приймаються активні заходи в напрямку розвитку моделювання. Найбільш актуальні питання моделювання у військах ППО СВ, бойові дії і операції яких створюють умови виконання задач у війні із залучанням інших видів ЗС та економіки країни.

Підготовка курсантів, як майбутніх посадових осіб для перспективних командних пунктів (КП) і пунктів управління (ПУ) військ ППО СВ, вимагає формування їх високого рівня професійності і стійких навичок в управлінні ЗРК, що досягається шляхом систематичних, цілеспрямованих тренувань в умовах, що максимально наближені до реальних. Такі тренування проводяться на практичних заняттях із залучанням класних комплектів апаратури елементів КП і ПУ, які підвищують підготовку курсантів. Умови, що максимально наближені до реального управління ЗРК, на кафедрі факультету ППО СВ створюються виключно на базі існуючих елементів КП і ПУ та сучасних засобів автоматизації персональних електронно-обчислювальних машин. За їх допомогою та розробленого спеціального програмного забезпечення створені моделі уніфікованих автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб КП і ПУ, які забезпечують автоматизацію процесу збору, обробки та управління радіолокаційною інформацією про повітряну обстановку. За допомогою АРМ створено загальне інформаційне поле про наземну та повітряну обстановку в динаміці її розвитку в районі навчальних бойових дій (операцій), що надає інформаційну взаємодію між КП і ПУ різних ланок та управління угрупуваннями і засобами протиповітряної оборони.


Моделирование темновых вольт-амперных характеристик солнечных элементов НА ОСНОВЕ CuGaSe2

Серажим Е.С., Черных Е.П.

Национальный технический университет

"Харковский политехнический інститут", г. Харьков

В настоящее время весьма актуальной является проблема нехватки энергоресурсов. В связи с чем появилось приоритетное и востребованное направление научной деятельности – преобразование солнечной энергии в электрическую. Для получения максимальной эффективности такого преобразования при минимальных затратах необходимо учитывать множество аспектов. Поэтому, возникает необходимость моделирования фотоэлектрических процессов в солнечных элементах (СЭ). Авторами выполнялся один из этапов – моделирование темновых вольт-амперных характеристик (ВАХ) солнечных элементов.

Для оценки степени влияния каждого из темновых диодных параметров на выходные параметры СЭ было проведено математическое и компьютерное моделирование. При различных значениях темновых диодных параметров (в интервалах, соответствующих их экспериментальным значениям) в соответствии с теоретическим выражением для темновой ВАХ с помощью ЭВМ рассчитывались теоретические выходные параметры СЭ, которые затем сравнивались с экспериментальными.

Моделирование выполнялось с использованием перспективных тонкопленочных СЭ на основе слоев CuGaSe2, полученных при различных температурах подложки (Тп). Как показывают результаты моделирования, рост температуры подложки от 530оС до 630оС приводит к возрастанию эффективности солнечных элементов за счет увеличения выходных параметров: напряжения холостого хода, плотности тока короткого замыкания и фактора заполнения, что, в свою очередь, обусловлено соответствующим изменением темновых диодных параметров. Так при повышении Тп плотность диодного тока насыщения снижается, последовательное сопротивление уменьшается, шунтирующее сопротивление увеличивается и коэффициент идеальности уменьшается.

Из темновых диодных параметров наиболее чувствительным к изменению температуры положки является диодный ток насыщения, величина которого в указанном диапазоне возрастает на два-три порядка.

Анализ моделирования показал, что температура подложки, равная 630оС, является оптимальной. Дальнейший рост Тп может привести к размягчению кварцевого стекла и нарушению работоспособности солнечного элемента.

Проведенное моделирование позволило качественно оценить влияние темновых диодных параметров на выходные параметры и, соответственно, на эффективность солнечных элементов на основе CuGaSe2.


Застосування потокових SIMD розширеннЬ процесора в генерації псевдовипадкових чисел

Соловей О.С., Рисований О.М.

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків


Генерація псевдовипадкових чисел – одна з найстаріших задач обчислювальної техніки. У багатьох випадках задачі моделювання мають використовувати генератор білліони разів, що робить час їх роботи прямозалежним від часу роботи генератора.

Незважаючи на це, більшість мов програмування, мають у стандартних бібліотеках один з старіших методів генерації — лінійний конгруентний метод, який не забезпечує високої швидкості.

Більшість ідей (xorshift, fastrand) спрямовані, на вдосконалення математичної частини алгоритму. Я хочу запропонувати використання SIMD розширень процесора, що дозволить скоротити число тактів процесора, необхідних для роботи генератора.

SSE дозволяє робити паралельні обчислення для чотирьох 32 бітних значень одночасно, що дозволяє прискорити обчислення майже у відповідну кількість разів. (ще незначну кількість тактів займає розділення 128 бітного значення, що не займає багато часу, бо виконуються бітовими логічними операціями зсуву та маски).

Порівняння методів генерації здійснювалося методом генерації 100000 чисел, програмою написаною на мові C, та скомпільованої компілятором Intel 11.1. Час генерації підраховано процесорним лічильником тактів, за допомогою інструкції RDTSC. Затримки використання лічильника, команд вводу/виводу та ін. Не враховувалися, через однаковість для всіх методів генерації. Код програми розміщено у мережі інтернет за адресою http://pastebin.com/Vb7gCTAJ.


Метод

Середній час
генерації, тактів


СКВ

SSE

3,55

288,84

CLASSIC

85,91

287,93

FAST

6,25

288,4

XORRAND

8,06

287,85


Як видно з результатів, наведених у таблиці, використання SSE дозволяє досягти високої швидкості генерації, проте слід враховувати, що використання є виправданим, тільки за умови потреби, щонайменше у чотирьох числах за одну умовну ітерацію.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВЕ CuGaSe2

Смелая А.Д., Черных Е.П.

Национальный техничный университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

В настоящее время для эффективного преобразования солнечного излучения в наземных условиях разрабатываются тандемные солнечные элементы (СЭ), в которых нижние элементы – пленочные СЭ на основе CuIn0,7Ga0,3Se2, а верхние – пленочные СЭ. Основная проблема связана с низкой эффективностью разрабатываемых пленочных СЭ с базовым слоем CuGaSe2. Моделирование и экспериментальное исследование фотоэлектрических процессов на эффективность в СЭ данной конструкции ранее не выполнялись.

Для определения перспективности использования и для достижения наибольшей эффективности СЭ на основе CuGaSe2 было проведено компьютерное моделирование спектральных зависимостей фотоэлектрических параметров материала, в частности коэффициента квантовой эффективности Q ().

Путем моделирования было изучено влияние различных температур окружающей среды (25оС, 40оС, 60оС) на эффективность СЭ на основе CuGaSe2. При повышении температуры снижается эффективность фотоэлектрических процессов только в коротковолновой области.

Исследование влияния длительной выдержки на воздухе при комнатной температуре на фотоэлектрические процессы в пленочных СЭ основе CuGaSe2 свидетельствует о снижении эффективности фотоэлектрических процессов во всем спектральном диапазоне. Это обусловливает повышенные требования к герметизации СЭ при их промышленном производстве.

С целью повышения эффективности фотоэлектрических процессов СЭ на основе CuGaSe2 подвергались отжигу на воздухе. Анализ результатов моделирования показал, что отжиг на воздухе приводит к увеличению вклада в фотоотклик за счет неравновесных носителей заряда, генерированных под действием фотонов из коротковолновой части солнечного спектра.

По результатам компьютерного моделирования можно сделать вывод, что в настоящее время CuGaSe2 является перспективным материалом для использования в качестве базового слоя тонкопленочных СЭ за счет большего значения напряжения холостого хода по сравнению с другими полупроводниковыми материалами.


ВИБІР СИСТЕМ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ,

ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА КРИПТОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕДУРАХ

Сур О.О., Семенов С.Г.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Останнім часом спостерігається різке зростання об’ємів передаваної інформації (в тому числі і конфіденційної) по відкритим каналам зв’язку. Також підвищення попиту на інформаційні послуги обумовили підвищення активності зловмисних дій та імовірність появи нових загроз інформаційної безпеки. Однією з найбільш популярних послуг в глобальних комп’ютерних мережах є послуга обміну електронних вкладень (електронна пошта). Електронна пошта користувача мережі може бути перехопленою зловмисником, тому її потрібно оберігати. В даний час існує достатня кількість систем криптографічного захисту електронних повідомлень, при цьому більшість з них має комплексну структуру (охоплює широкій спектр послуг безпеки).

В докладі проведено порівняльний аналіз та дослідження найбільш використовуваних систем захисту електронних повідомлень. Такої, як PGP, що поєднує в собі кращі сторони симетричної криптографії і криптографії з відкритим ключем. PGP – це гібридна криптосистема. Відмічено, що найбільш перспективні з них з точці зору безпеки, мають певні недоліки (слабкість до деяких атак зловмисників, відносно велика вартість і ін.). Для уникнення цих недоліків пропонується розробка комплексної системи захисту електронних вкладень.


ВЫДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

Поддубный Н.Ф., Зыков И.С.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков.

Психологами разработаны методы анализа человека по его почерку. Однако такая задача требует много времени и концентрации внимания. Авторами решалась задача автоматизации процесса распознавания особенностей почерка. В работе выполнен обзор и анализ существующих алгоритмов распознавания символов. На их основе строится метод, позволяющий решать поставленную задачу.

Выполняется автоматизация выделения индивидуальных особенностей написания основных букв русского алфавита. Каждой букве сопоставляется некоторое количество бинарных признаков, определяющих характер ее написания. Проводится анализ наличия связи данных признаков с данными, полученными в результате выполнения традиционных психологических тестов. На его основе строится полноценное психологическое тестирование человека, по образцу его почерка.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Рысованый А.Н., Зыков Д.В., Хмеленко Д.Ю.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт ", г. Харьков

В большинстве алгоритмов шифрования, особенно потоковых шифрах, используются генераторы ключевой последовательности. Генератор ключевой последовательности выдает поток битов, который выглядит случайными, но в действительности является детерминированным и может быть в точности воспроизведен на стороне получателя. Чем больше генерируемый поток похож на случайный, тем больше времени потребуется криптоаналитику для взлома шифра. Лучшими свойствами обладают нелинейные генераторы псевдослучайных чисел (НГПСЧ), в которых производится преобразование в цепях обратных связей регистра сдвига.

Поэтому актуальной научной задачей является создание программного комплекса, позволяющего проводить полнофункциональное статистическое исследование ПСП, в том числе проводить испытания на всех существующих графических и оценочных тестах, оценивать корреляцию между различными выборками последовательности и др.

В работе:

– рассматриваются многочлены над конечным полем;

– рассматриваются типы генераторов последовательности;

– построена модель НГПСЧ и предъявлены требования;

– сформулированы требования, предъявляемые к НГПСЧ ответственного назначения;

– разработана классификация существующих алгоритмов генерации НГПСЧ;

– проведен анализ существующих методов анализа непредсказуемости НГПСЧ;

– сформулированы требования, предъявляемые к системе оценки качества НГПСЧ, и проведен анализ существующих систем аналогичного назначения;

– рассмотрены свойства рекуррентных последовательностей не максимальной длины.

– рассмотрены вопросы разложения многочленов на различные множители и проанализированы их свойства

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница