„Луганський національний університет
PDF просмотр
Название„Луганський національний університет
страница50/118
Дата12.10.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументы
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   118

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
західного наріччя. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 
2009. – С. 66 – 76; ЕСУМ – Етимологічний словник української мови / за 
ред. О. С. Мельничука : у 7 т. – Т. 1 – 5. – К. : Наук. думка, 1982 – 2006; 
Зеленько  1983  –  Зеленько  А. С.  Східнополісько-карпатські  лексичні 
паралелі / А. С. Зеленько // Структура і розвиток українських говорів на 
сучасному  етапі.  ХV  Респ.  діалектол.  нарада  :  тези  доп.  і  повідомл.  – 
Житомир,  1983.  –  С.  193  –  194;  Куриленко  1987  –  Куриленко  В. М. 
Карпато-поліські  паралелі  на  діалектологічній  карті  Полісся  / 
В. М. Куриленко  //  Українське  мовознавство.  –  К.,  1987.  –  Вип.  14.  – 
С. 111  –  115;  Магрицька  2002  –  Північно-східна  Слобожанщина 
(Новопсковський,  Біловодський,  Міловський  райони  Луганської 
області) :  матеріали  фольклор.-діалектол.  експедицій  /  упоряд. : 
Магрицька І. В.,  Семистяга  В. Ф.,  Сікорська  З. С,  Чорнописький  М. Г., 
Шевцова  О. В.  –  Л. :  Вид.  центр  ЛНУ  ім. Івана  Франка,  2002.  –  256 с.; 
Могила  1982  –  Могила  О. А.  Карпато-поліські  лексико-семантичні 
паралелі  (на  матеріалі  метеорологічної  лексики)  /  О. А. Могила  // 
Лексика  української  мови  в  її  зв’язках  з  сусідніми  слов’янськими  і 
неслов’янськими мова : тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 98 – 99; Сабадош 
2007 –
 Сабадош І. Про лексико-семантичні паралелі в західнополіському 
і  карпатських  діалектах  /  І. Сабадош  //  Волинь  філологічна :  текст  і 
контекст.  Західнополіський  діалект  у  загальноукраїнському  та 
всеслов’янському  контекстах :  зб.  наук.  пр. –  Вип. 4. –  Луцьк,  2007. – 
С. 199  –  220;  Трубачов  1967  –  Трубачев  О. Н.  Из  славяно-иранских 
лексических отношений / О. Н. Трубачев // Этимология. 1965. – М., 1967. 
– С. 3 – 81; СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок / 
К. Глуховцева,  В Лєснова,  І. Ніколаєнко,  Т. Терновська,  В. Ужченко.  – 
Луганськ, 2002. – 234 с.; Фасмер  – Фасмер М. Этимологический словарь 
русского  языка  /  М. Фасмер.  –  Т. 1  –  4.  –  М. :  Прогресс,  1986  –  1987; 
Хібеба  2007  –  Хібеба  Н.  Бойківсько-поліські  етнокультурні  ареали  на 
матеріалі  назв  етапів  весільного  дійства //  Нове  життя  старих  традицій: 
Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті (у рамках 
V Міжнар.  фест.  укр.  фольклору  „Берегиня”). –  Луцьк,  2007. –  С.  409  – 
422;  Хібеба  2009  –  Хібеба  Н.  Весільні  агентиви  в  бойківських  та 
поліських  говірках:  етнолінгвістичний  аспект  /  Н. Хібеба //  Волинь  –
Житомирщина :  іст.-філол.  зб.  з  регіон.  проблем. –  Вип. 18. –  Житомир, 
2009. – С. 75 – 89; Хомчак 2008 – Хомчак Л. Надсянсько-західнополіські 
лексичні  паралелі  на  прикладі  родинно-обрядової  лексики  /  Л.Хомчак // 
Волинь  –  Житомирщина :  іст.-філол.  зб.  з  регіон.  проблем. –  Вип. 18. – 
Житомир, 2008. – С. 65 – 74; Циганенко 1970 –  
Цыганенко Г. Ф. 
Этимологический  словарь  русского  языка  /  Г. Ф. Цыганенко.  –  М. : 
Наука, 1970. – 599 с.; Чирук 2009 – Чирук Л. Лемківсько-західнополіські 
ентомологічні 
пралелі / 
Л. Чирук 
// 
Лемківський 
діалект 
у 
загальноукраїнському  контексті.  Studia  methodologica. –  Вип. 27. – 
Тернопіль,  2009. –  С. 126  –  129;  ЭСБМ  –  Этымалагічны  слоўнік 
98 

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
беларускай мовы / пад рэд. В. У. Мартынава. – Т. 1 – 6. – Мінск : Навука і 
тэхніка,  1978  –  1990;  Sławski  –  Sławski  F.  Słownik  etymologiczny  języka 
polskiego / Franciszek Sławski. – T. 1 – 5. – Kraków : Nakładem towarzystwa 
milošnikow języka polskiego, 1952 – 1982.  
 
Гримашевич  Г. І.  Середньополісько-слобожанські  лексико-

семантичні паралелі (на матеріалі назв взуття) 
У статті розглянуто середньополіські та слобожанські назви взуття, 
з’ясовано  їхню  семантику,  етимологію,  функціонування,  особливості 
словотворення,  визначено  середньополісько-слобожанські  паралелі  на 
матеріалі  досліджуваної  лексики,  окреслено  перспективи  подальших 
наукових досліджень взаємодії віддалених українських діалектів. 
Ключові  слова:  середньополіські  говірки,  слобожанські  говірки, 
лексема, назви взуття, семантика.  
 
Гримашевич  Г. И.  Среднеполесско-слобожанские  лексико-

семантические параллели (на материале названий обуви) 
В  статье  рассмотрены  среднеполесские  и  слобожанские  названия 
обуви,  определены  их  семантика,  этимология,  функционирование, 
особенности словообразования, среднеполесско-слобожанские параллели 
на  материале  исследуемой  группы  лексики,  намечены  перспективы  
последующих  научных  исследований  взаимодействия  отдаленных 
украинских диалектов. 
Ключевые  слова:  среднеполесские  говоры,  слобожанские  говоры, 
лексема, названия обуви, семантика. 
 
Hrymashevych  H. I.  Serednepolisko-slobozhansky  lexico-semantic 

parallels (on the basic of names of boots)  
In  the  article  serednepolisky  and  slobozhansky  names  of  boots  are 
depicted, their semantic, etymology and functioning, the peculiriaties of word-
formation  are  known,  serednepolisko-slobozhansky  parallels  on  the  basic  of 
lexical group are determined, the perspectives of the next scientific researches 
of an interaction of the forest Ukrainian dialects are lined.  
Key  words:  serednepolisky  dialects,  slobozhansky  dialects,  lexem, 
names of boots, semantic.  
 
 
99 
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   118

Похожие:

„Луганський національний університет iconПисаний Денис Михайлович Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Идеологическое осмысление рабства в работе ж. А. Де гобино "опыт о неравенстве человеческих рас"
„Луганський національний університет iconЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Недоліки продуктів харчування, що обумовлені їх зниженою калорійністю та біологічною цінністю, зачіпають одну шосту, а дефіцит повноцінного...
„Луганський національний університет iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ
Вісник : Зб наук праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет...
„Луганський національний університет iconДержавного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1004 від 13. 11. 2007 р. І встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках двнз «Запорізький...
„Луганський національний університет icon1. Carpatica Карпатика Ужгородський державний університет, нді
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна мон україни), 08....
„Луганський національний університет iconКанд екон наук, доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна
„Луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
„Луганський національний університет iconУ медико-гуманітарних дослідженнях ( siad-201 1) матеріали ii-ої всеукраїнської науково-практичної internet-конференції (7-18 лютого 2011 р.) Луганськ 2011
В. К. ректор дз «Луганський державний медичний університет», д мед н., професор, заслужений діяч науки І техніки України
„Луганський національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка

„Луганський національний університет iconХарківський національний університет
Розділ І. Цілі І завдання курсу
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница