Професійна спілка робітників морського транспорту України
НазваниеПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
страница8/16
Дата11.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Литература.


 1. Фещенко Ю.І., Журило А.А., Барбова А.I.. Епідеміологія туберкульозу в Україні за останні 3 роки // Укр. химиотерапевт. журн.- 2000.- № 3.- С.12-16.

 2. Голяновский О.В., Сенчук А.Я., Мельник Д.В. Особливостi перебiгу вагiтностi, пологiв та пiсляпологового перебiгу у жiнок з активним туберкульозом легенiв // Вiсник асоцiацiï акушерiв-гiнекологiв Украïни. - 1999. - №5/6. - С.60-64.

 3. Справочник по акушерству и гинекологии/ Под ред. Г.М. Савельевой. -М. Медицина. – 1996. - 384 с.

 4. Запорожан В.М., Нізова Н.М., Рожковська Н.М., Никитюк В.А. Сучасні клініко-епідеміологічні особливості затримки розвитку плода в Одеському регіоні. // Акушерство та гiнекологія. -1998. - №7. - С.109-112.

 5. Міщенко В.П. Плацентарна недостатнiсть в умовах сучасноï екологiчноï ситуацiï: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук.- Одеса.- 1998.- 27 с.

 6. Ларичева И.П., Витушко С.А. Гормональная диагностика нарушений адаптаций плода у беременных с экстрагенитальной и акушерской патологией и принципы их коррекции // Акушерство и гинекология. -1990. - №12. - С.22-25.

 7. Маркін Я.Б., Венцковський Б.М., Воронін К.В. Біофізичний моніторинг плода.-Львів, 1993.-64 с.

 8. Белоусов Ю.Б., Омельковский В.В. Клиническая фармакология болезней органов

 9. Дыхания: Руководство для врачей.- М.,1996.-219 с.

 10. Кокосова А.С. Болезни органов дыхания. Клиника и лечение.- Спб: Лань, 1999.- 397 с.


Summary.

V.N.Zaporazhan, V.A.Zadorozhny

DYNAMICS OF THE MAIN INDEXES OF ACID-MAIN STATE OF BLOOD IN PREGNANT WOMEN WITH PULMONARY TUBERCULOSIS


Damages of the respiratory function of lungs and microcirculation in pregnant women from the group of higher risk go together with reduction of erythrocytes function of oxygen transport reduction and lead to the development of cellular oxydative homeostasis.


УДК 616.37-002+616.346.2-002] : 616-073.584:615.849.19


Іванько О.В.

Диференційна діагностика панкреонекрозу та деструктивного апендициту за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії

Одеський державний медичний університет


Гострий деструктивний панкреатит (панкреонекроз) та деструктивний апендицит – найпоширені гострі хірургічні захворювання, які необхідно розрізняти як можно скоріше при натходженні хворого до стационару. Невірний діагноз призводить до неадекватної терапії та високої летальності. Патогномонічних кліничних симптомів, відрізняючих панкреонекроз від деструктивного апендицита не існує [1]. Лікувальна тактика в перші 48 годин при панкреонекрозі потребує інтенсивної консервативної терапії, яка доповнюється по показанням лікувальною лапароскопією [2]. Деструктивні форми апендициту диктують показання до негайної лапаротомії [3]. Диференційна діагностика панкреонекрозу та деструктивного апендициту залишається актуальною, складною та невирішеною проблемою.

При панкреонекрозі та деструктивному апендициті відбуваються різноманитні гомеостатичні здвиги, які відображують складні процеси течі деструктивного процесу. При цьому відбуваються і зміни фізичних розміров часток плазми крові, які можно визначити за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС) [4]. Установлена діагностична цінність ЛКС плазми крові в диференційній діагностиці набрякової форми гострого панкреатиту та панкреонекрозу [5], гострого апендициту з деструкцією та без деструкції [6]. Уявляє інтерес визначення можливостей ЛКС в диференційній діагностиці панкреонекроза та деструктивного апендициту.

Матеріали та методи дослідження. Досліджено 78 хворих, з яких у 33 виявлено деструктивний апендицит, у 45 – панкреонекроз. Діагноз був підтверджений лапароскопією або лапаротомією, або патологоанатомічним розтином померлих. Кровь брали із локтевої вени до початку медікоментозної терапії. Плазму отримували шляхом центріфугування в продовж 15 хв при 3000 об/хв. Дослідження проводилось за допомогою лазерного кореляційного спектроскопу, розробленого у відділі молекулярної та радіаційної біофизики Санкт-Петербургзького інститу ядерної физики ім. Б.П. Константинова РАН, виготовленого НПО “Прогресс” АН України (потужність лазера 8 мВт, длина хвилі випромінювання 0,633 мкм, діапазон вимірюваних часток від 5 до 1х104 нм).

Р
езультати дослідження та їх обговорення. Результат дослідження представлен графічно у вигляді гістограм. На гістограмах в логарифмічному масштабі відображений внесок в світлорозсіювання часток с 32 різними гідродинамічними радіусами. Цифрова інформація показує процентний вклад у світлорозсіювання (%) часток з визначеними радіусами (R) (мал. 1).


а)

б)

Мал. 1. Усереднені ЛКС – гистограми плазми крові хворих:

а) панкреонекрозом; б) деструктивним апендицитом


В
ізуальна оцінка гістограм визначає різницю між гістограмами плазми крові хворих на панкреонекроз і хворих на деструктивний апендицит. На гістограмах плазми крові хворих на деструктивний апендицит в 1,8 разів переважали частинки з гідродинамічними радіусами 37-95 нм (Р<0,01). Площинний роздрук класифікаційного аналізу груп гістограми наглядно ілюструє різницю, яка проявляється в тому, що одноіменні гістограми кучно накопичуються в “своїх” зонах дисперсії (мал. 2).


Мал. 2. Площинний роздрук класифікаційного аналізу порівняння гистограмм плазми крові хворих на панкреонекроз (х) та деструктивний апендицит (+).


За допомогою компютерної обробки отриманих результатів програмою “Класіфікатор” отримані точні дані: в межах “своїх” зон дисперсії опинилось 29 з 33 хворих на деструктивний апендицит (87,8%) та 39 з 45 гістограм хворих на панкреонекроз (86,7%); у зоні дисперсії протилежної групи опинилась 1 гістограма хворого на деструктивний апендицит та 1 гістограма хворого на панкреонекроз; поза зоною дисперсії варіантів опинилось 3 гістограми хворих на деструктивний апендицит та 5 гістограм хворих на панкреонекроз.

Висновки

ЛКС дозволяє з вірогідністю 87-88% відрізнити гістограми плазми крові хворих на панкреонекроз від гістограм хворих на деструктивний апендицит.

Отримані результати можуть бути використані в диференційній діагностиці між панкреонекрозом та гострим деструктивним апендицитом.


Ключові слова: діагностика, панкреонекроз, деструктивний апендицит, лазерна кореляційна спектроскопія


Література.

 1. Лащевкер В.М. Острый панкреатит (Клиника, диагностика, лечение): Изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Здоровья,1982.- 89 с.

 2. Шалимов А.А., Крыжевский В.В., Ничитайло М.Е. Лечение острого панкреатита // Клінична хірургія. – 2000. - №2. – С.5-9.

 3. Бондаренко В.О., Лупальцев В.И. Гострий апендицит.-К.: Здоров’я, 1993.–208с.

 4. Бажора Ю.И., Кресюн В.И., Запорожан В.Н. и др. Молекулярно-генетические и биофизические методы исследования в медицине. – К: Здоров’я, 1996. – 208с.

 5. Гешелин С.А., Иванько А.В., Марангоз Ф.Ф., Мищенко Р.Н. Лазерная корреляционная спектроскопия плазмы крови в дифференциальной диагностике отёчной и деструктивных форм острого панкреатита // Актуальні питання діагностики і лікування гострого панкреатиту: Матеріали науково-практичної конференції.- Львів, 6-7 грудня 2002 р. – С. 43-45.

 6. Мыльников М.А. Лазерна кореляційна спектроскопія плазми крові хворих на гострий апендицит (діагностичні можливості ) // Одес. мед. журнал. – 1999. - № 2. - С. 52 – 55.


Summary.

Ivanko A.V.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PANCREATONECROSIS AND DESTRUCTIVE APPENDICITIS WITH THE HELP OF LASER CORRELATIVE SPECTROSCOPY


The differential diagnostics of pancreatonecrosis and destructive appendicitis are executed with the help of laser correlation spectroscopy of plasma of blood at 78 patients. It is established, that in 87-88 % of cases with help of laser correlation spectroscopy is possible to differentiate of acute appendicitis and pancreatonecrosis
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Похожие:

Професійна спілка робітників морського транспорту України iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 медичні та екологічні проблеми приморських регіонів
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница