Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Скачать 226.57 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Дата10.10.2012
Размер226.57 Kb.
ТипДокументы
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 9.1.9 Aplikovaná matematika

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika

Garant: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

2-EFM-110 Algoritmy na sieťach

prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Naučiť formulovať niektoré praktické problémy pomocou sieťových modelov a algoritmicky riešiť základné úlohy na sieťach.

Stručná osnova predmetu:

Úvod do teórie grafov. O výpočtovej zložitosti. Prieskum labyrintov. Hľadanie silných komponentov digrafu. Optimálne cesty. Časová analýza projektu. Najlacnejšie spojovacie siete. Optimálne toky. Nákladová analýza projektu. Siete odolné proti poruchám. Optimálne párenia a priraďovací problém. Úlohy čínskeho poštára a obchodného cestujúceho.

Literatúra:

Plesník J.: Grafové algoritmy. Veda, Bratislava 1983

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-102 Časové rady

doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Naučiť teoretické základy a získať praktické skúsenosti s analýzou časových radov.

Stručná osnova predmetu:

Dekompozičné metódy, vyrovnávanie časových radov pomocou. parametrických a neparametrických metód. Opis sezónnej zložky, test determinácie. Stacionárne stochastické procesy, autokorelačné vlastnosti, ARIMA modely, identifikácia modelu, prognózovanie. Spektrálna analýza a periodogram.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-128 Cvičenia z optimálneho riadenia (1)

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca, domáce úlohy

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/Z

Podmieňujúce predmety: 2-EFM-108

Cieľ predmetu: Precvičiť teóriu preberanú v predmete Optimálne riadenie 1

Stručná osnova predmetu:

Formulácia optimalizačných úloh prevažne ekonomického charakteru ako diskrétnych úloh optimálneho riadenia, riešenie úloh metódou dynamického programovania. Riešenie úloh variačného počtu.

Literatúra:

P. Brunovský: Matematická teória optimálneho riadenia, ALFA, Bratislava 1980.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-129 Cvičenia z optimálneho riadenia (2)

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca, domáce úlohy

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-EFM-109

Cieľ predmetu: Precvičiť teóriu preberanú v predmete Optimálne riadenie 2

Stručná osnova predmetu:

Formulácia optimalizačných úloh prevažne ekonomického charakteru ako spojitých úloh optimálneho riadenia. Kvalitatívna analýza úloh použitím Pontrjaginovho princípu maxima.

Literatúra:

P. Brunovský: Matematická teória optimálneho riadenia, ALFA, Bratislava 1980.

M.I. Kamien, N.L. Schwartz: Dynamic Optimization. The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management, ELSEVIER 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-113 Databázy

RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 1/Z

2-EFM-130 Databázy - SQL

RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

3 kredity; výberový v 1/L

2-EFM-910 Diplomová práca (1)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D

Priebežné hodnotenie: % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: %

6 kreditov; povinne voliteľný v 2/Z

Cieľ predmetu: Vybrať a spresniť tému a náplň diplomovej práce, vytvoriť si predpoklady pre vlastnú prácu štúdiom literatúry.

Literatúra:

podľa výberu vedúceho diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-911 Diplomová práca (2)

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D

Priebežné hodnotenie: %

Záverečné hodnotenie: %

10 kreditov; povinne voliteľný v 2/L

2-EFM-920 Diplomový seminár

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Vybrať a spresniť tému a náplň diplomovej práce, vytvoriť si predpoklady pre vlastnú prácu štúdiom literatúry.

Literatúra:

podľa výberu vedúceho diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-119 Dynamická makroekonómia

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

2 kredity; povinne voliteľný v 1/L

2-EFM-228 Ekonofyzika

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/Z (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Vysvetliť základné princípy ekonomických a fyzikálnych súvislostí.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-224 Ekonometrické modely Slovenska

doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Získať prehľad a poznatky o histórii a aktuálnom vývoji ekonometrického modelovania na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:

História ekonometrického modelovania na Slovensku; model SAV, NBS a Infostatu.

Funkcie: spotrebná, investičná, zamestnanosti, mzdy, dovozu a vývozu.

Literatúra:

Publikované ekonometrické modely a prognózy SR

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-125 Ekonomika informácií

RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

2 kredity; výberový v 1/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s hrami, v ktorých nemajú hráči rovnakú informáciu.

Stručná osnova predmetu:

Dynamické hry

Signalizácia

Zisťovanie

Morálny hazard

Literatúra:

MasCollel, Whinston, Green: Microeconomic Analysis

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-104 Finančná matematika

Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P4

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 1/Z

Literatúra:

Hull, J.: Options, futures and other derivative securities, New York, Prentice Hall, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-106 Finančné deriváty

doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-EFM-107

Cieľ predmetu: Podať základy oceňovania derivátov aktív. Predstaviť základný lineárny Black-Scholesov model oceňovania Call a Put opcí.

Stručná osnova predmetu:

Stochastické procesy vývoja cien aktív. Geometrický Brownov pohyb a Wienerov proces. Black-Scholesove parciálna diferenciálna rovnica ako model oceňovania opcií. Faktory citlivosti. Lelandov model zahrňujúci transakčné náklady. Implikovaná volatilita.

Literatúra:

Wilmott, P., Dewynne, J, Howison, S.: Option Pricing, Mathematical Models and Computations, UK: Oxford Financial Press, 1995

Kwok, Y.K.: Mathematical models of financial derivatives, Berlin, Springer Verlag, 1998.

Hull, J.: Options, futures and other derivative securities, New York, Prentice Hall, 1989.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-230 Informačné a procesné modelovanie firmy

RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

3 kredity; výberový v 2/L

Podmieňujúce predmety: 2-EFM-113

2-EFM-121 Lineárne programovanie

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Naučiť základy metód vnútorného bodu v lineárnom programovaní.

Stručná osnova predmetu:

Základná myšlienka a história metód vnútorného bodu v matematickom programovaní. Základy teórie metód vnútorného bodu v lineárnom programovaní. Centrálna trajektória a jej vlastnosti. Prehľad algoritmov vnútorného bodu. Odhad polynomiálnej zložitosti primárno-duálneho algoritmu. Sledovanie centrálnej trajektórie. Implementácia algoritmov. Štúdium článku alebo implementácia softwéru podľa vlastného výberu.

Literatúra:

R. J. Vanderbei: Linear Programming: Foundations and Exensions, Kluwer, Boston 1977, prístupné tiež na http://www.princeton.edu/irvdb/LPbook

Interior-Point Archive http://www-unix.mcs.aul.gov/otc./InteriorPoint/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-127 Matematické modely v demografii

doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; povinne voliteľný v 1/Z

Cieľ predmetu: Vysvetliť použitie demografických metód v poistení osôb.

Stručná osnova predmetu:

Demografické dáta a ukazovatele. Štandardizácia. Štatistická indukcia v úmrtnostných tabuľkách. Intenzita úmrtnosti. Konštrukcia úmrtnostných tabuliek. Viacvýstupové úmrtnostné tabuľky. Kaplanov-Meierov model. Diskrétne a spojité deterministické modely populačného rastu. Stabilná a stacionárna populácia.

Literatúra:

Cipra T.: Matematické modely demografie a pojištení. Praha SNTL 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-225 Medzinárodná ekonómia (1)

RNDr. Juraj Zeman, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Rozšíriť poznatky makroekonómie o medzinárodný aspekt.

Stručná osnova predmetu:

Bežný účet a platobná bilancia. Nominálny a reálny výmenný kurz. Krytá a nekrytá úroková parita. Monetárny model výmenného kurzu. Úlohy centrálnej banky a portfóliový model.

Literatúra:

Krugmann - Obstfeld: International Economics, Addison, Wesley, Longman, 2000.

Obstfeld - Rogoff: Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge MA, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-226 Medzinárodná ekonómia (2)

RNDr. Juraj Zeman, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Rozšíriť poznatky makroekonómie o medzinárodný aspekt.

Stručná osnova predmetu:

Modely platobnej bilancie a bežného účtu. Mundell-Flemingov model. Model fixného a plávajúceho výmenného kurzu. Špekulatívny útok.

Literatúra:

Krugmann - Obstfeld: International Economics, Addison, Wesley, Longman, 2000.

Obstfeld - Rogoff: Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge MA, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-223 Medzinárodný obchod a financie

doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Naučiť študentov základy mikroekonómie a cvičiť ich v ekonomickom myslení.

Stručná osnova predmetu:

Teória firmy. Teória spotrebiteľa. Dokonalá súťaž. Nedokonalá súťaž. Neistota a riziko. Ekonómia a informácie.

Literatúra:

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, International economics, Addison-Wesley, 1997

Giancarlo Gandolfo, International economics I, Springer-Verlag, 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-122 Nelineárne programovanie

doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P4

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

4 kredity; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Rozšíriť poznatky z teórie a metód nelineárneho programovania.

Stručná osnova predmetu:

Transformačné metódy riešenia úloh konvexného programovania: metódy vnútorného bodu - bariérové, kvázibariérové a metódy vonkajšieho bodu. Priame metódy riešenia úloh konvexného programovania: gradientne metódy pre úlohy s lineárnymi ohraničeniami, metódy sečnicových nadrovín a metódy sekvenčného kvadratického programovania. Niektoré ďalšie metódy minimalizácie funkcie n-premenných: metódy s ohraničeným krokom, kvázinewtonovské metódy s vektorovým parametrom. Metódy riešenia regresných úloh (ako špeciálnych úloh na voľný extrém): úloha lineárnej regresie ako základný modul na riešenie úlohy nelineárnej regresie, riešenie úlohy lineárnej regresie pomocou QR rozkladu, Gauss- Newtonova metóda a jej modifikácie na riešenie úlohy nelineárnej regresie.

Literatúra:

Boyd, S.: Optimization, www.stanford.edu/class-ee364

Vanderbei, R.J.: LP Optimization and Extension, www.princeton.edu/~rvdb/LPbook/

Bates, D.M. - Watts,D.G.: Nonlinear Regression, Analysis and Aplication, Wiley 1988 (360 pp)

Seber,G.A.F. - Wild,C.J.: Nonlinear Regreassion, Wiley 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-101 Numerické metódy

Mgr. Jela Babušíková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: oboznámenie sa so základnými metódami na numerické riešenie diferenciálnych rovníc rôznych typov v 1D a 2D

Stručná osnova predmetu:

1. Počiatočná úloha v 1D – jednokrokové a viackrokové metódy, metódy pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc, diskretizačná chyba.

2. Stabilita, nestabilita a stiff rovnice.

3. Okrajová úloha v 1D – lineárne a nelineárne okrajové úlohy, rôzne typy okrajových podmienok, diferenčná metóda, metóda streľby

4. Parciálne diferenciálne rovnice – metóda sietí pre parabolické, hyperbolické rovnice a eliptické úlohy v 2D, explicitné a implicitné metódy, stabilita, metóda striedavých smerov.

5. Projekčné metódy – kolokačná a Galerkinova metóda, semidiskrétne metódy.

Literatúra:

Babušíková - Slodička - Weisz: Numerické metódy, vysokoškolské skriptá UK Bratislava, 2000.

Golub, Ortega: Scientific Computing and Differential Equations – An Introduction to Numerical Methods, Academic Press, San Diego, 1981.

Přikryl: Numerické metódy matematické analýzy, SNTL, Praha 1985.

Cheney, Kincaid: Numerical mathematics and computing, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1985.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-108 Optimálne riadenie (1)

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Získať prehľad o význame a mieste teórie optimálneho riadenia pre riešenie úloh optimalizácie. Prebrať základné metódy umožňujúce riešiť diskrétne úlohy so zameraním na metódy dynamického programovania.

Stručná osnova predmetu:

Preberajú sa prevažne diskrétne úlohy optimálneho riadenia. Vysvetľujú a odvodzujú sa základné metódy umožňujúce riešiť úlohy: Bellmannov princíp optimality, rovnica dynamického programovania, Riccatiho rovnica, nutné podmienky optimality variačného typu.

Zdôrazňuje sa súvis preberaných metód s niektorými metódami celočíselného programovania, teórie grafov a nelineárneho programovania. Formuluje a rieši sa veľa konkrétnych úloh prevažne ekonomického charakteru.

Literatúra:

P. Brunovský: Matematická teória optimálneho riadenia, ALFA, Bratislava1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-EFM-108

Cieľ predmetu: Získať prehľad o význame a mieste teórie optimálneho riadenia pre riešenie úloh optimalizácie. Prebrať základné metódy umožňujúce riešiť diskrétne úlohy so zameraním na metódy dynamického programovania.

Stručná osnova predmetu:

Preberajú sa prevažne diskrétne úlohy optimálneho riadenia. Vysvetľujú a odvodzujú sa základné metódy umožňujúce riešiť úlohy: Bellmannov princíp optimality, rovnica dynamického programovania, Riccatiho rovnica, nutné podmienky optimality variačného typu.

Zdôrazňuje sa súvis preberaných metód s niektorými metódami celočíselného programovania, teórie grafov a nelineárneho programovania. Formuluje a rieši sa veľa konkrétnych úloh prevažne ekonomického charakteru.

Literatúra:

P. Brunovský: Matematická teória optimálneho riadenia, ALFA, Bratislava1980.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice

doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s klasickými metódami riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc. Poukázať na aplikácie PDR v teórii oceňovania derivátov aktív.

Stručná osnova predmetu:

Parciálne diferenciálne rovnice a matematické modelovanie. Blackov a Scholesov model oceňovania derivátov. Lineárne PDR prvého rádu. Prvé integrály a metóda charakteristík. Lineárne PDR druhého rádu. Parabolické rovnice. Metóda Greenovej funkcie na neohraničenom intervale. Explicitné riešenie Európskych call a put opcií. Fourierova metóda separácie premenných. Princíp porovnávania a zhladzovania riešení parabolických rovníc. Eliptické rovnice a harmonické funkcie. Greenov reprezentácia riešenia Poissonovej rovnice. Princíp maxima. Hyperbolické rovnice. D'Alembertov vzorec riešenia kmitania nekonečnej struny.

Literatúra:

D.Ševčovič: Parciálne diferenciálne rovnice, skriptá MFF UK, 1996.

www.iam.fmph.uniba.sk /skripta/sevcovic

V.J. Arsenin: Matematická fyzika. Základné rovnice a funkcie, Moska 1966 (existuje slovensky preklad).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-201 Poisťovníctvo

doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc., RNDr. Ondrej Náther, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P4

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

6 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základmi životného a neživotného poistenia.

Stručná osnova predmetu:

Základné princípy poistenia osôb. Deterministický model. Pravdepodobnosť prežitia. Miera úmrtnosti. Poistenie na dožitie, poistenie pre prípad smrti, dočasné a doživotné poistenie, odložené poistenie, poistenie dôchodkov. Netto a brutto poistné. Poistná rezerva, retrospektívna a prospektívna metóda. Brutto rezerva, rezerva bežných správnych nákladov. Zillmerova rezerva. Zmeny v priebehu poistenia, odkúpenie poistky.

Všeobecné princípy neživotného poistenia. Poistenie majetku, zodpovednosti za škody. Odhad počtu a veľkosti nárokov. Rozdelenia strát, zložené rozdelenia združených nárokov. Spolupoistenie a zaistenie - rôzne formy. NCD-systém. Teória kredibility. Bayesovský prístup. Empirická kredibilita, rôzne modely. Metódy na výpočet poistného. Odhad rezerv; separačná metóda, chain-ladder metóda. Základy teórie rizika.

Literatúra:

Sekerová, Bilíková: Poistná matematika, EU Bratislava 2000

Pacáková V.: Aplikovaná poistná štatistika, Ekonóm, Bratislava 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-126 Priemyselná organizácia

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 1/L

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s teoreticko-hernými modelmi fungovania trhov a priemyselných odvetví.

Stručná osnova predmetu:

Štruktúra trhu a konkurencia: dokonalá konkurencia; monopol; oligopol; náklady. Bránenie vstupu konkurencie na trh, prekážky vstupu, fúzie. Vertikálne prekážky a vertikálne spájanie. Vstup firiem na trh, odchod firiem z trhu, prekážky vstupu. Stratégie stanovenia ceny a diferenciácia produktov. Fúzie, kartely, dohody. Výskum a vývoj: investície do výskumu a vývoja, patenty licencie. Reklama. Marketingové stratégie. Kvalita a trvanlivosť produktov.

Literatúra:

Shy, Oz Industrial Organization, MIT Press 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-220 Public Choice

Ing. Anton Marcinčin

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

3 kredity; výberový v 2/Z

2-EFM-222 Semidefinitné programovanie

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Získať základné poznatky o semidefinitnom programovaní. Naučiť sa orientovať v článkoch a programových produktoch z uvedenej oblasti prístupných na internete.

Stručná osnova predmetu:

Hoci formálne pripomína lineárne programovanie, svojou podstatou je to yp konvexného programovania umožňujúci aplikáciu moderných techník metód vnútorného bodu. Mnohé úlohy optimalizácie môžu byť formulované a efektívne riešené jako úlohy semidefinitného programovania. Preberajú sa základy teórie a algoritmov. Formulujú sa úlohy optimalizácie vedúce na úlohy semidefinitného programovania. Praktická časť výuky sa venuje práci s informáciami a produktami prístupnými na internete. Vyžadujú sa iba základné vedomosti z lineárneho a konvexného programovania a maticového počtu.

Literatúra:

Semidefinitné programovanie. Diplomová práca L. Hladíka (2001)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-229 Semimár k vybraným témam z medzinárodnej makroekonómie

doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Analýza ekonomických procesov v medzinárodnom hospodárstve, aplikácie na súčasnú slovenskú hospodársku politiku.

Stručná osnova predmetu:

Platobná bilancia, bežný a kapitálový účet, intertemporálny obchod.

Vplyv fiskálnej politiky, investícii a konzumu na bežný a kapitálový účet.

Determinácia reálneho a nominálneho výmenného kurzu.

Balassov-Samuelsonov efekt v Strednej Európe.

Monetárne modely s pevnými a flexibilnými cenami.

Mundellov-Flemingov model.

Literatúra:

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld (1996), International Economics, Theory and Policy, Addison Wesley, New York.

Gandolfo, Giancarlo (1995), International Economics II, International Monetary Theory and Open-Economy Macroeconomics, Second Edition, Springer Verlag, Heidelberg.

Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff (1998), Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-111 Seminár z ekonómie (1)

prof. Dipl.Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Aktívnou účasťou vo forme písomných seminárnych prác preukázať schopnosti k samostatnej práci.

Stručná osnova predmetu:

Makroekonomické modely a hospodárska politika.

Literatúra:

Národné účty, ŠÚ SR, výskumné práce ekonomických výskumných pracovísk na Slovensku

Miller - Blair: Input - Output Analysis, 1985

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-112 Seminár z ekonómie (2)

prof. Dipl.Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Aktívnou účasťou vo forme písomných seminárnych prác preukázať schopnosti k samostatnej práci.

Stručná osnova predmetu:

Liberalizácia sieťových odvetví a ekonomická regulácia.

Literatúra:

Knieps: Weltbewerksökonomie, Spring, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)

doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Preukázať schopnosť k samostatnej analytickej práci a diskusii prostredníctvom prezentácií a koreferátov na vybrané aktuálne témy.

Stručná osnova predmetu:

Vývoj svetovej ekonomiky.

Aktuálne otázky hospodárskej politiky v EÚ a v nových členských krajinách EÚ.

Ekonomická integrácia.

Voľba režimu výmenného kurzu.

Faktory determinujúce reálny výmenný kurz a Balassa-Samuelsonov efekt. Teória optimálnej menovej oblasti, aplikácie na EÚ a Strednú Európu.

Literatúra:

De Grauwe, P. (2003). Economics of Monetary Union. 5th Edition, Oxford University Press.

IMF World Economic Outlook, aktuálne vydanie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)

doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Preukázať schopnosť k samostatnej analytickej práci a diskusii prostredníctvom prezentácií a koreferátov na vybrané aktuálne témy.

Stručná osnova predmetu:

Vývoj svetovej ekonomiky. Aktuálne otázky hospodárskej politiky v EÚ a v nových členských krajinách EÚ.

Zmena režimu výmenného kurzu a menové krízy.

Teória menovej únie, Maastrichtské kritéria, ERM II.

Fiškálna politika v menovej únii, pakt stability a rastu.

Globalizácia.

Literatúra:

De Grauwe, P. (2003). Economics of Monetary Union. 5th Edition, Oxford University Press.

IMF World Economic Outlook, aktuálne vydanie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-123 Špeciálna ekonometria

Mgr. Marian Grendár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s modernými neparametrickými a semiparametrickými metódami v ekonometrii.

Stručná osnova predmetu:

Neparametrické a semiparametrické metódy v ekonometrii (jadrové odhady, Nadaraya-Watson estimátor. Momentová a zovšeobecnená momentová metóda. Empirická metóda najväčšej vierohodnosti).

Mnohorozmerné metódy v ekonometrii (zhluková analýza: hierarchická a nehierarchická, multidimensional scaling, correspondence analysis, biploty).

Literatúra:

Mittelhammond, Judge&Miller: Econometric Foundations, CN8, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca, domáce úlohy

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Naučiť základné metódy stochastickej operačnej analýzy

Stručná osnova predmetu:

Úlohy stochastickej operačnej analýzy, náhodné procesy, spojité a diskrétne Markovove reťazce, teória hromadnej obsluhy, teória zásob.

Literatúra:

Brunovský, P.: Stochastické metódy operačnej analýzy, učebný text www.iam.fmph.uniba.sk/institute/brunovsky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-EFM-221 Teória kooperatívnych hier

doc. RNDr. Július Vanko, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Ozrejmiť pojem kooperácie v teórii hier a jeho praktické realizácie pri riešení kooperatívnych hier.

Stručná osnova predmetu:

Kooperácia a vyjednávanie v hrách 2 hráčov. Nashove vyjednávacie xiómy. Kooperatívne hry N hráčov. Hra v tvare charakteristickej funkcie. Jadro hry. Stabilné a vyjednávacie množiny. Shapleyho hodnota, nukleolus a Gatelyho bod. Aplikácie v ekonomických modeloch a optimalizácii.

Literatúra:

M. Chobot, F. Turnovec, V. Ulašín: Teória hier a rozhodovania, Alfa, Bratislava, 1991.

P. Morris: Introduction to game theory, Springer, 1994.

R. B. Myerson: Game theory, Harvard Univ. Press, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

3 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s teóriou nekooperatívnych hier, najmä hier s neúplnou informáciou.

Stručná osnova predmetu:

Nashovo ekvilibrium.

Ekvilibrium nájdené v podhrách. Spätná indukcia.

Slabo dokonalé Bayesovo ekvilibrium.

Sekvenčné ekvilibrium.

Literatúra:

MasCollel, Whinston, Green: Microeconomic Analysis

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-EFM-227 Základy teórie ekonomickej integrácie a globalizácie

doc. Dr. Jarko Fidrmuc

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 40 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 60 % skúška

2 kredity; výberový v 2/L (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Analýza ekonomickej integrácie a globalizácie, implikácie pre proces rozšírenia EÚ.

Stručná osnova predmetu:

Modely exogénneho rastu v uzatvorenej a v otvorenej ekonomike.

Medzinárodná konvergencia v uzatvorenej a v otvorenej ekonomike.

Migrácia a pohyb kapitálu v modeloch ekonomického rastu.

Modely endogénneho rastu a význam vedy pre národné hospodárstvo.

Globalizácia a vzťahy medzi vyspelými a rozvojovými krajinami.

Teória ekonomickej integrácie a modelovanie rozšírenia EÚ.

Literatúra:

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld (1996), International Economics, Theory and Policy, Addison Wesley, New York.

Greenaway, David and L. Alan Winters (1994) Surveys in International Trade, Blackwell, Oxford.

Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff (1998), Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

Похожие:

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница