Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Скачать 408.5 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
страница1/5
Дата06.10.2012
Размер408.5 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný blok: Matematika

Gestor: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

M-UVMA-007 Algebra (1)

doc. RNDr. Hilda Draškovičová, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 25 %

Záverečné hodnotenie: 75 %

3 kredity; povinný v 2/Z

Podmieňujúce predmety: M-UVMA-005!

Stručná osnova predmetu:

Abstraktný pojem grupy. Podgrupy, rád prvku, cyklické grupy. Rozklad grupy podľa podgrupy, Langrangeova veta. Homomorfizmy, normálne podgrupy, faktorové podgrupy.

Okruhy, obory intgrity, telesá a polia. Charakteristika okruhu. Podielové pole. Ideály, faktorové okruhy, homorfizmy okruhov. Jednoduché rozšírenia polí. Konštrukcia Q zo Z a C z R.

Literatúra:

Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika

Birkhoff, MacLane: Prehľad modernej algebry

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-008 Algebra (2)

doc. RNDr. Hilda Draškovičová, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 25 %

Záverečné hodnotenie: 75 %

4 kredity; povinný v 2/L

Podmieňujúce predmety: M-UVMA-007!

Stručná osnova predmetu:

Polyómy a polynomické funkcie. Interpolácia. Hornerova schéma, deliteľnosť polynómov, euklidov algoritmus. Rozklad na ireducibilné činitele. Polynómy nad Q, R a C. Algebraicky uzavreté polia, základná veta algebry. Taylorov rozvoj, viacnásobné korene. Približné metódy riešenia rovníc. Polynómy viac neurčitých, symetrické polynómy, vzťah koreňov a koeficientov polynómu.

Literatúra:

Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika

Birkhoff, MacLane: Prehľad modernej algebry

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-095 Algebraické variety

doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť základné informácie o algebraických varietach v n-rozmernom priestore (afinnom resp.projektívnom) a o algebraickom aparáte potrebnom k ich štúdiu.

Stručná osnova predmetu:

Základy teórie ideálov v komutatívnom okruhu. Algebraická (afinná) varieta. Hilbertova veta o báze. Hilbertova veta o kereňoch, asociovaný ideál variety. Primárne rozklady ideálu, ireducibilný rozklad variety. Krullov rozmer ideálu, rozmer variety. Základná veta o rozmere prieniku variet. n-rozmerný projektívny priestor, algebraic- ká (projektívna) varieta. Stupeň homogénneho ideálu, stupeň variety. Bézoutova veta (klasická, zovšebecnená). Usporiadanie v okruhu polypnómov. Gröbnerova (resp.štandardná) báza ideálu, násobnosť izolovaného bodu prieniku variet. Úvod do teórie prieniku algebraických variet.

Literatúra:

Kunz E.: Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry, Birkhauser, Boston 1985

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-088 Algebrické krivky a plochy

prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

M-UVMA-036 Dejiny matematiky

prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 5/Z

Cieľ predmetu: Stručný náčrt dejín matematiky od predhistórie po súčasnosť.

Stručná osnova predmetu:

Matematika v predhistorických spoločenstvách a v starovekých civilizáciách. Matematika v starovekom Grécku. Matematika v stredoveku (Islamský svet, Európa). Matematika v 16. a 17. storočí. Matematika 18. storočia. Matematika 19. storočia. Charakter matematiky v 20. storočí.

Literatúra:

Struik, D. J.: Dějiny matematiky, Praha 1963

Kolman, A.: Dějiny matematiky ve starověku, Praha 1968

Juškevič, A. P: Dějiny matematiky ve středověku, Praha 1977

Znám, Š. a kol.: Pohľad do dejín matematiky, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-015 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)

RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 1/Z

Stručná osnova predmetu:

Úpravy výrazov na daný tvar. Rovnice, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy. Funkcie - ich vlastnosti a grafy. Nerovnice - lineárne, iracionálne. Exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice. Goniometrické funkcie a rovnice.

Literatúra:

Bálintová, Bednářová, Černek, Višňovská, Závadová, Žabka: Návrh novej koncepcie predmetu DSZŠM, TEMUS 1999

Bálintová a kol.: Úpravy výrazov na daný tvar, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Rovnice, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Nerovnice, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Funkcie, TEMPUS 1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-016 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)

PaedDr. Michaela Regecová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; povinný v 1/L

Stručná osnova predmetu:

Sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc. Logika. Matematické dôkazy. Nerovnice - exponenciálne, logaritmické a goniometrické. Úvod do kombinatoriky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-017 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)

RNDr. Erika Kupková, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Prehĺbenie a rozšírenie vybraných partií z matematiky na ZŠ a SŠ.

Stručná osnova predmetu:

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Teória čísel, Dirichletov princíp.

Literatúra:

Všetky dostupné stredoškolské učebnice a zbierky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-018 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)

PaedDr. Michaela Regecová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Prehĺbenie a rozšírenie vybraných partií matematiky ZŠ a SŠ - Planimetria.

Stručná osnova predmetu:

Planimetria: Geometria na ZŠ. Dôkazy v geometrii, zhodné zobrazenia, rovnoľahlosť, podobnosť, kružnica, obvodové a stredové uhly, množiny bodov danej vlastnosti, základné konštrukcie trojuholníkov, pytagorova a euklidove vety, výpočtová geometria.

Literatúra:

G. Gregorová: Úlohy z DSZŠM 3. semester - Planimetria, diplomová práca 1998

Všetky dostupné stredoškolské učebnice a zbierky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-019 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)

RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinný v 3/Z

Stručná osnova predmetu:

Stereometria: Komplanárnosť, Prieniky, Kolmosť a vzdialenosť, Mnohosteny, Komplexný prístup k riešeniu úloh.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-066 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1x

RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; výberový v 1-3/Z

Stručná osnova predmetu:

Úpravy výrazov na daný tvar. Rovnice, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy. Funkcie - ich vlastnosti a grafy. Nerovnice - lineárne, iracionálne. Exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice. Goniometrické funkcie a rovnice.

Literatúra:

Bálintová, Bednářová, Černek, Višňovská, Závadová, Žabka: Návrh novej koncepcie predmetu DSZŠM, TEMUS 1999

Bálintová a kol.: Úpravy výrazov na daný tvar, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Rovnice, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Nerovnice, TEMPUS 1999

Bálintová a kol.: Funkcie, TEMPUS 1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-067 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2x

PaedDr. Michaela Regecová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; výberový v 1-3/L

Stručná osnova predmetu:

Sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc. Logika. Matematické dôkazy. Nerovnice - exponenciálne, logaritmické a goniometrické. Úvod do kombinatoriky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-068 Didaktický seminár zo školskej matematiky 3x

RNDr. Erika Kupková, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; výberový v 2../Z

Cieľ predmetu: Prehĺbenie a rozšírenie vybraných partií z matematiky na ZŠ a SŠ.

Stručná osnova predmetu:

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Teória čísel, Dirichletov princíp.

Literatúra:

Všetky dostupné stredoškolské učebnice a zbierky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-069 Didaktický seminár zo školskej matematiky 4x

PaedDr. Michaela Regecová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; výberový v 2/L

Cieľ predmetu: Prehĺbenie a rozšírenie vybraných partií matematiky ZŠ a SŠ - Planimetria.

Stručná osnova predmetu:

Planimetria: Geometria na ZŠ. Dôkazy v geometrii, zhodné zobrazenia, rovnoľahlosť, podobnosť, kružnica, obvodové a stredové uhly, množiny bodov danej vlastnosti, základné konštrukcie trojuholníkov, pytagorova a euklidove vety, výpočtová geometria.

Literatúra:

G. Gregorová: Úlohy z DSZŠM 3. semester - Planimetria, diplomová práca 1998

Všetky dostupné stredoškolské učebnice a zbierky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-070 Didaktický seminár zo školskej matematiky 5x

RNDr. Monika Dillingerová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

1 kredit; výberový v 3/Z

Stručná osnova predmetu:

Stereometria: Komplanárnosť, Prieniky, Kolmosť a vzdialenosť, Mnohosteny, Komplexný prístup k riešeniu úloh.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-093 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)

PaedDr. Lilla Koreňová

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Možnosti využitia internetu a didaktického softvéru vo vyučovaní matematiky.

Stručná osnova predmetu:

Význam informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní matematiky.

Internet ako zdroj pedagogických a matematických informácií pre učiteľa.

Didaktický softvér ako nástroj na efektívnejšie dosahovanie cieľov vyučovania matematiky.

Matematické jávovské aplety na Internete - ich vyhľadávanie a didaktické využitie.

Cabri geometria ako nástroj dynamickej geometrie.

Cabri geometria v planimetrii.

Cabri geometria a vyučovanie stereometrie.

Cabri geometria a jej ďalšie využitie vo vyučovaní matematiky.

Literatúra:

Koreňová L., Jodas V.: Niektoré možnosti využitia internetu a didaktického softvéru vo vyučovaní matematiky, MCMB, Bratislava, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-094 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)

PaedDr. Lilla Koreňová

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Podmieňujúce predmety: M-UVMA-093

Cieľ predmetu: Možnosti využitia internetu a didaktického softvéru vo vyučovaní matematiky.

Stručná osnova predmetu:

Využitie softvéru na vykresľovanie grafov funkcií ako účinného nástroja pre grafické riešenie rovníc a nerovníc.

Využitie a grafickej kalkulačky pri riešení problémových a optimalizačných slovných úloh.

Využitie MS Excelu pri riešení úloh stredoškolskej matematiky, najmä zo štatistiky a pravdepodobnosti.

Program Derive a jeho využitie.

Programovateľné grafické kalkulačky.

Vplyv IKT na zmenu cieľov vyučovania matematiky.

Literatúra:

Koreňová L., Jodas V.: Niektoré možnosti využitia internetu a didaktického softvéru vo vyučovaní matematiky, MCMB, Bratislava, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-UVMA-026 Didaktika matematiky (1)

doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., RNDr. Erika Kupková, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P1,C1

Priebežné hodnotenie: 100 %

  1   2   3   4   5

Похожие:

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница