Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
Скачать 327.7 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika
страница1/4
Дата05.10.2012
Размер327.7 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 9.1.9 Aplikovaná matematika

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika

Garant: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

1-EFM-290 Algoritmizácia a programovanie

doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P3

Priebežné hodnotenie: 80 %

Záverečné hodnotenie: 20 %

4 kredity; povinne voliteľný v 2/Z

Cieľ predmetu: Získanie praktických návykov pri algoritmizácii a programovaní základných numerických metód. Realizácia základných algoritmov v tvare samostatných funkcií v programovacom jazyku C.

Stručná osnova predmetu:

1. Generátor pseudonáhodných čísiel a jeho použitie pri elementárnom experimentovaní s počítačovou aritmetikou v pohyblivej desatinnej čiarke. 2. Jednoduché iteračné schémy a ich výpočtové úskalia. 3. Výpočet funkčných hodnôt a koreňov polynómov. 4. Výpočet hodnosti matice. 5. Riešenie sústav lineárnych rovníc Gaussovou eliminačnou metódou. 6. Jacobiho algoritmus identifikácie kladnej definitnosti symetrickej matice. 7. Choleskeho metóda riešenia sústavy lineárnych rovníc s kladne definitnou maticou. 8. Elementárne ortogonálne matice. 9. Gramm-Schmidtova ortogonalizácia a QR-metóda riešenia preurčených sústav lineárnych rovníc. 10. Projekčné matice a Huangov algoritmus na riešenie sústav lineárnych rovníc. 11. Iteračné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc. 12. Riešenie sústav nelineárnych rovníc.

Literatúra:

Numerical Recepes in C, The Art of Scientific Computing; Cambridge University Press, 1988. www.library.cornell.edu/nr/bookcpdf.html

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-910 Bakalárska práca (1)

Forma a rozsah výučby: prednáška

Priebežné hodnotenie: 100 % individuálne úlohy

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 3/Z

Cieľ predmetu: Vybrať a spresniť tému a náplň bakalárskej práce, vytvoriť predpoklady pre vlastnú prácu štúdiom literatúry.

Stručná osnova predmetu:

Viď cieľ predmetu.

Literatúra:

individuálna, podľa doporučenia vedúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-920 Bakalárska práca (2)

Forma a rozsah výučby: prednáška

Priebežné hodnotenie: 100 % individuálne úlohy

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 3/L

Cieľ predmetu: Vypracovať, napísať a odovzdať bakalársku prácu.

Stručná osnova predmetu:

Viď cieľ predmetu.

Literatúra:

individuálna, podľa doporučenia vedúceho

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania

doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 3/Z

1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)

RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Dôkladnejšie precvičenie učiva z predmetu Lineárna algebra a geometria (1)

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Lineárna algebra a geometria (1).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Lineárna algebra a geometria (1).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)

RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/L

Cieľ predmetu: Dôkladnejšie precvičenie učiva z predmetu Lineárna algebra a geometria (2)

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Lineárna algebra a geometria (2).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Lineárna algebra a geometria (2).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)

Mgr. Martin Kollár

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Dôkladne precvičiť učivo z predmetu Matematická analýza (1).

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Matematická analýza (1).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Matematická analýza (1).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)

Mgr. Martin Kollár

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 1/L

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-110

Cieľ predmetu: Dôkladne precvičiť učivo z predmetu Matematická analýza (2).

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Matematická analýza (2).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Matematická analýza (2).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)

Mgr. Martin Kollár

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 2/Z

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-130

Cieľ predmetu: Dôkladne precvičiť učivo z predmetu Matematická analýza (3).

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Matematická analýza (3).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Matematická analýza (3).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)

Mgr. Martin Kollár

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 2/L

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-210

Cieľ predmetu: Dôkladne precvičiť učivo z predmetu Matematická analýza (4).

Stručná osnova predmetu:

Viď osnova predmetu Matematická analýza (4).

Literatúra:

Viď literatúra k predmetu Matematická analýza (4).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-555 DEA modely

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Forma a rozsah výučby: kurz - K2

Priebežné hodnotenie: 100 % písomné skúšky

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 3/Z

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-220!

Cieľ predmetu: Naučiť základy DEA modelov a spôsoby ich používania pri vyhodnocovaní efektívnosti útvarov v rámci danej skupiny.

Stručná osnova predmetu:

1. DEA modelovanie ako prostriedok ekonomického manažmentu.

2. Druhy modelov: CCR modely, BCC modely, aditívne modely, AS modely, SB modely, vstupne vs.výstupne orientované modely, konštantné vs. variabilné výnosy z rozsahu.

3. Invariantnosť modelov.

4. Analýza problému a dát, voľba vhodného modelu, jeho použitie, interpretácia výsledkov-štúdium konkrétnych aplikácií.

Literatúra:

Cooper, Seiford, Tone: Data Envelopment Analysis, Kluwer,1999 (je v knižnici)

Časopisecké články podľa aktuálneho výberu vyučujúcej.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

5 kreditov; povinný v 3/L

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-210! a 1-MAT-160!

Cieľ predmetu: Naučiť študentov základným metódam modelovania dynamických procesov s diskrétnym a spojitým časom pomocou diferenciálnych resp. diferenčných rovníc s osobitným zreteľom.

Stručná osnova predmetu:

Diferenčné rovnice:

Jednorozmerná a viacrozmerná lineárna, afinná a nelineárna, riešenie a stabilita.

Diferenciálne rovnice:

Jednorozmerné lineárne, afinné a nelineárne rovnice. Viacrozmerné lineárne rovnice. Všeobecná teória diferenciálnych rovníc. Autonómne rovnice, dvojrozmerné autonómne rovnice. Integrály diferenciálnych rovníc, konzervatívny systém s jedným stupňom voľnosti.

Literatúra:

P. Brunovský: Dynamické systémy a diferenciálne rovnice, text MFFUK www.iam.fmph.uniba.sk/skripta/brunovsky

M. Greguš, V. Šeda, M. Švec: Obyčajné diferenciálne rovnice, Alfa1985

G. Gandolfo: Economic Dynamics, Springer

J. T. Sandefur: Discrete dynamical systems. Clarendon 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)

Mgr. Martin Niepel, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

4 kredity; výberový v 1/Z

Stručná osnova predmetu:

Množiny, výroky a výrokové funkcie. Operácie s množinami. Relácie. Množiny konečné a nekonečné, spočítateľné a nespočítateľné. Kardinálne čísla. Výrokový počet. Predikátorový počet.

Literatúra:

T. Šalát, J. Smítal: Teória množín, UK, Bratislava 1995

L. Bukovský: Množiny a všeličo okolo nich, Alfa, Bratislava 1985

D. Olejár, M. Škoviera: Úvod do diskrétnej matematiky I, MFF UK, Bratislava, 1992

K. Hrbacek, T. Jeck: Introduction to Set Theory, Marcel Dekker, inc., New York and Basel, 1978

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)

RNDr. Jana Tomanová, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

4 kredity; výberový v 1/L

Podmieňujúce predmety: 1-MAT-140!

Cieľ predmetu: Oboznámenie so základnými technikami používanými v diskrétnej matematike vrátane základov teórie grafov.

Stručná osnova predmetu:

Rekurentné problémy: metódy riešenia rekurentných rovníc. Sumy, základné sumačné zákony, metódy na počítanie súm. Dirichletov princíp, základné enumeračné princípy, odhady. Základné kombinatorické pojmy, zobecnené kombinačné čísla a ich vlastnosti, kombinatorické identity, princíp inklúzie a exklúzie.

Základné pojmy z teórie grafov. Kostra grafu a počet kostier grafu. Eulerovské grafy, Hamiltonovské grafy. Kreslenie grafu, rovinné grafy. Eulerov vzorec a jeho dôsledky. Platónovské telesá. Kuratowského veta. Kreslenie grafu na iné plochy. Farebnosť grafu, nezávislosť grafu. Farebnosť rovinných grafov, problém štyroch farieb. Ramseyho čísla.

Literatúra:

Jiří Matoušek, Jaroslav Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha, 1996.

Š. Znám: Kombinatorika a teória grafov. Skriptá MFF UK , Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-380 Ekonometria

doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

5 kreditov; povinný v 3/L

Podmieňujúce predmety: 1-EFM-330!

Cieľ predmetu: Zvládnutie štandardných postupov regresnej analýzy, preniknutie do pokročilejších ekonometrických analýz, schopnosť aplikovať ich v ekonomickej praxi; získanie technickej zručnosti v príslušnom matematickom aparáte ako predpoklad ďalšieho štúdia v oblasti.

Stručná osnova predmetu:

Zásady tvorby modelu v aplikáciách. Všeobecný regresný model. Metódy odhadu parametrov a niektoré ich vlastnosti. Teória metódy najmenších štvorcov (OLS). Regresná diagnostika. Stochastická špecifikácia a klasické predpoklady lineárneho regresného modelu. Inferencia v regresnom modeli. Odchýlky od špecifikácie, ich detekcia a korekcia: heteroskedasticita a autokorelácia. Zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov (GLS). Multikolinearita. Stochastické regresory, autoregresia. Metóda inštrumentálnych premenných. Úvod do simultánnych rovníc. Kvalitatívne premenné, logistická regresia. Prehľad ďalších metód.

Literatúra:

W.H. Greene: Econometric Analysis, Pentice Hall, 1997.

G.S. Maddala: Econometrics, Auckland, McGraw-Hill, 1977.

G.S. Maddala: Introduction to Econometrics, Macmillan, New York, 1988.

A.H. Studenmund, H.J. Cassidy: Using Econometrics. A Practical Guide. Addison-Wesley, Reading, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-EFM-120 Ekonómia (1)

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

4 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Naučiť základy trhovej ekonomiky.

Stručná osnova predmetu:

Základné pojmy: ekonomická a účtovný zisk, súčasná hodnota peňazí, hraničná analýza. Trhové sily: dopyt a ponuka. Trhová rovnováha. Administratívne zásahy do trhu. Elastickosť dopytu. Úvod do teórie správania sa spotrebiteľa. Produkčný proces a náklady. Produkčné faktory, optimalizácia ich použitia. Minimalizácia nákladov. Dokonalý, monopolistický, monopolisticky konkurenčný trh. Oligopoly. Cenové stratégie.

Literatúra:

Michael R. Baye: Managerial Economics and Bussiness Strategy, McGraw-Hill, 1997

P. Samuelson, R. Nordhaus: Economics, McGraw-Hill, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

  1   2   3   4

Похожие:

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 9 Aplikovaná matematika iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница